Vyhlásenie o ochrane dát

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť cosnova GmbH (ďalej len „my“) oceňuje váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Preto je pre nás dôležité, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne (ďalej len „webová stránka“), a to aj z hľadiska ochrany vašich osobných údajov.

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať vás o kategórii, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré spracúvame, keď používate našu webovú stránku, vrátane všetkých podstránok. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktoré sa vás môžu osobne týkať, napr. meno, adresa, e-mailová adresa a správanie používateľa.

Tieto zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať, uložiť a vytlačiť aj ako kompletný dokument.Obsah zásad ochrany osobných údajov

Kliknutím na nasledujúce odkazy prejdete priamo na príslušné témy.

1. Informácie o prevádzkovateľovi a zodpovednej osobe

2. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

3. Súbory cookie

4. Poskytovanie osobných údajov vo všeobecnosti

5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám, doplnky sociálnych sietí

6. Vyhodnotenie údajov o používaní („sledovanie“) a informácií týkajúcich sa používania („(opätovné) zacielenie“)

7. Informácie o bulletine

8. Naša prítomnosť na sociálnych sieťach

9. Vaše práva dotknutej osoby

10. Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov1. Informácie o prevádzkovateľovi a zodpovednej osobe

(a) Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom podľa definície vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných právnych predpisov o ochrane údajov je:

cosnova GmbH

Am Limespark 2

65843 Sulzbach, Nemecko

Telefón: +49 6196 76156-0

Fax: +49 6196 76156-1298

e-mail: info@cosnova.com

Viac informácií o nás nájdete v informáciách o poskytovateľovi [HYPERLINK].

(b) Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je:

Moritz Görmann

CTM-COM GmbH

Wilhelm-Leuschner-Strasse 33

64380 Rossdorf, Nemecko

Telefón: +49 6154 57605-0

Fax: +49 6154 57605-29

www.ctm-com.de2. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate webovú stránku len na informačné účely, t. j. ak nám nepošlete informácie akýmkoľvek iným spôsobom, zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré váš prehliadač odošle nášmu serveru. Zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme mohli zobraziť našu webovú stránku vo verzii a jazyku, ktorý je pre vás vhodný na zabezpečenie stability a bezpečnosti, a na prípravu všeobecných správ o používaní našej webovej stránky (právnym základom je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR):

IP adresa,

dátum a čas žiadosti,

obsah žiadosti (konkrétna stránka),

webová stránka, z ktorej pochádza žiadosť,

prehliadač,

operačný systém.

Vyššie uvedené údaje budú okamžite vymazané, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely, a nie neskôr ako 30 dní po ich získaní.

Ak nám poskytnete ďalšie osobné údaje, napr. počas registrácie, vypĺňania kontaktného formulára, počas prieskumu, lotérie alebo za účelom plnenia zmluvy, použijeme tieto údaje na stanovené účely, na správu zákazníkov a v prípade potreby aj na spracovanie a zaúčtovanie akýchkoľvek obchodných transakcií, v každom prípade v rozsahu potrebnom na tento účel.

Ak používate naše digitálne testovacie zariadenia, určíme vašu približnú polohu (s presnosťou približne 50 km) od IP adresy, ktorá bola anonymizovaná jej skrátením a naskenovaním QR kódu, určíme, s ktorou verziou nášho predajného miesta komunikujete. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistické účely a nie sú kombinované s inými údajmi.

Ak sa na nás obrátite e-mailom (napr. na vyššie uvedenú adresu), osobné údaje prenesené pomocou vášho e-mailu sa uložia. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Údaje budú spracované výlučne na účely spracovania konverzácie.

Právnym základom spracovania údajov prenášaných v priebehu odosielania správy je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b) a f) nariadenia GDPR. Tieto údaje sa použijú výlučne na spracovanie kontaktu. Patria sem aj náš nevyhnutný legitímny záujem na spracovaní údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. f) nariadenia GDPR. Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, čo je prípad, keď sa príslušná konverzácia s používateľom skončí. Konverzácia skončí, keď bude jasné, že daná záležitosť bola definitívne objasnená.3. Súbory cookie

Okrem vyššie uvedených údajov sa súbory cookie ukladajú vo vašom počítači, keď používate našu webovú stránku. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené na vašom pevnom disku v súlade s prehliadačom, ktorý používate a prostredníctvom ktorého sa určité informácie prenášajú strane, ktorá nastavuje súbor cookie (v tomto prípade my). Súbory cookie nemôžu vo vašom počítači spúšťať programy ani doň prenášať vírusy. Používajú sa na to, aby bola ponuka na internete používateľsky príjemnejšia a efektívna ako celok.

(a) Všeobecné informácie

Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie a ich rozsah a funkcia sú vysvetlené nižšie:

prechodné súbory cookie: prechodné súbory cookie sa automaticky odstránia po zatvorení prehliadača. Patria sem najmä súbory cookie relácie. Ukladajú takzvané ID relácie, ktoré umožňuje priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača k bežnej relácii. Umožňujú tak rozpoznanie vášho počítača, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa odstránia po odhlásení alebo zatvorení prehliadača. V tomto type súboru cookie môže byť uložený napríklad obsah nákupného košíka v online obchode alebo stav prihlásenia sa;

trvalé súbory cookie: trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po uplynutí určeného časového intervalu, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete odstrániť kedykoľvek v nastaveniach zabezpečenia vášho prehliadača.

(b) Nastavenia prehliadača

Nastavenia prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijímanie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Uložené súbory cookie je možné odstrániť v systémových nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že ak to urobíte, možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

(c) Zoznam súborov cookie

Zoznam súborov cookie používaných tu [HYPERLINK]

(d) Zrušenie súborov cookie

Svoj súhlas s nastavením súborov cookie do budúcnosti môžete odvolať kliknutím na malý symbol súboru cookie v ľavom dolnom rohu webovej stránky.

(e) Google Tag Manager

Táto webová stránka používa aplikáciu Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie, ktoré nám umožňuje spravovať webové značky prostredníctvom rozhrania. Samotný nástroj (ktorý implementuje značky) je doména bez súborov cookie a neukladá žiadne osobné údaje. Nástroj spúšťa ďalšie značky, ktoré môžu zhromažďovať údaje. Aplikácia Google Tag Manager k týmto údajom nemá prístup. Ak sa deaktivácia vykonala na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva to pre všetky sledovacie značky implementované pomocou aplikácie Google Tag Manager.

Informácie o tretej strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Ako primerané záruky boli s týmto poskytovateľom služieb uzatvorené takzvané štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 nariadenia GDPR. Zákonný základ: Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem).4. Poskytovanie osobných údajov vo všeobecnosti

(a) Poskytovanie poskytovateľom služieb

Niekedy pre určité činnosti spracovania údajov používame poskytovateľov služieb viazaných pokynmi. Bez výnimky sú to poskytovatelia služieb, ktorí sú viazaní pokynmi a spracúvajú údaje v našom mene a podľa našich pokynov.

(b) Zverejnenie verejným orgánom, poškodeným stranám a súdne konanie

Ak je to potrebné na objasnenie nezákonného alebo podvodného používania našej webovej stránky alebo na právne stíhanie, osobné údaje budú podľa potreby postúpené orgánom činným v trestnom konaní a poškodeným tretím stranám. K tomu však dochádza, iba ak existujú náznaky nezákonného alebo podvodného správania.

K prevodu môže dôjsť aj vtedy, ak to slúži na presadzovanie podmienok používania alebo iných zmlúv. Zo zákona sme tiež povinní na požiadanie poskytovať informácie určitým verejným orgánom. Ide o orgány činné v trestnom konaní, orgány, ktoré vyšetrujú administratívne trestné činy, ktoré podliehajú pokutám, a daňové orgány.

(c) Prevody v kontexte transakcií spoločnosti

V priebehu ďalšieho rozvoja nášho podnikania sa štruktúra našej spoločnosti môže zmeniť v dôsledku zmien v právnej forme, zriadení, nákupe alebo predaji dcérskych spoločností, častí spoločností alebo komponentov. V prípade takýchto transakcií môžu byť informácie o zákazníkoch poskytnuté nadobúdateľovi alebo právnemu nástupcovi spolu s časťou podniku, ktorá sa má preniesť.

Vždy, keď sú osobné údaje zverejnené v rozsahu opísanom vyššie, zabezpečujeme, aby sa to vykonalo v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

(d) Poskytovanie príjemcom mimo EÚ

Je možné, že osobné údaje môžeme prenášať do krajín mimo EÚ (ďalej len „tretie krajiny“). Akýkoľvek prenos údajov príjemcovi v tretej krajine sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Ak Európska komisia neurčila, že v tretej krajine existuje primeraná úroveň ochrany, poskytneme primerané záruky na zabezpečenie primeranej ochrany vašich údajov. To sa môže uskutočniť najmä uzavretím dohôd o spracúvaní údajov, ktoré obsahujú štandardné doložky o ochrane údajov EÚ, a ktoré podľa názoru Európskej komisie poskytujú primerané záruky (k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na nás.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám, doplnky sociálnych sietí

(a) Všeobecné informácie

Naša webová stránka môže tiež obsahovať ponuky tretích strán. Ak kliknete na takúto ponuku, údaje prenesieme príslušnému poskytovateľovi v požadovanom rozsahu (napr. informácie, pomocou ktorých ste našli túto ponuku od nás, a prípadne ďalšie informácie, ktoré ste už poskytli na tento účel na našej webovej stránke).

(b) Doplnky sociálnych sietí

Ak na svojej webovej stránke používame takzvané sociálne doplnky zo sociálnych sietí, žiadame vás o súhlas pred ich použitím.

Ak máte používateľský účet v sieti a ste prihlásení v čase aktivácie doplnku sociálnych sietí, sieť môže prepojiť vašu návštevu na našej webovej lokalite s vaším používateľským účtom. Ak tomu chcete zabrániť, pred aktiváciou doplnku sociálnych sietí sa odhláste zo siete.

Keď aktivujete doplnok sociálnych sietí, sieť prenesie obsah, ktorý je k dispozícii ako výsledok, priamo do vášho prehliadača, ktorý ho vkladá na našu webovú stránku. V tejto situácii sa môžu uskutočniť aj prenosy údajov, ktoré sú iniciované a kontrolované príslušnou sociálnou sieťou. Vaše spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi sieťou a vaším systémom a vaše interakcie na tejto platforme sa riadia výlučne zásadami ochrany osobných údajov príslušnej siete.

Ak kliknete na odkaz na ponuku alebo aktivujete doplnok sociálnych sietí, je možné, že osobné údaje môžu byť prenesené poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré podľa názoru Európskej únie (ďalej len „EÚ“) nezaručujú „primeraný stupeň ochrany“ na spracovanie osobných údajov, ktoré spĺňajú normy EÚ. Nezabúdajte na to pred kliknutím na odkaz alebo aktiváciou doplnku sociálnych sietí, ktorý spúšťa prenos vašich údajov.

Doplnok sociálnych sietí zostane aktívny, kým ho nevypnete alebo neodstránite svoje súbory cookie.

(c) Videá na YouTube

Do našej online ponuky sme zahrnuli videá YouTube na základe našich legitímnych záujmov (t. j. záujem o optimalizáciu našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. f) nariadenia GDPR), ktoré sú uložené na webovej stránke http://www.youtube.com a môžu byť prehrávané priamo z našej webovej stránky. Všetky sú integrované do „režimu rozšírenej ochrany údajov“, t. j. žiadne údaje o vás ako používateľovi sa neprenesú do služby YouTube, pokiaľ neprehráte videá. Údaje uvedené v nasledujúcom odseku budú prenášané iba pri prehrávaní videí. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

Keď navštívite webovú stránku, spoločnosť YouTube získa vašu IP adresu a informácie, ktoré ste navštívili na príslušnej podstránke našej webovej stránky. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľský účet, ktorý používate na prihlásenie, alebo či takýto používateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení v službe Google, vaše údaje budú prepojené priamo s vaším účtom. Ak si neželáte, aby bol váš profil prepojený s YouTube, pred aktiváciou tlačidla je potrebné sa odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu na webovej stránke orientovaného na dopyt. Takáto analýza sa vykonáva najmä (dokonca aj pre neprihlásených používateľov), aby sa poskytla reklama, ktorá je vhodná pre ich potreby, a aby sa informovali ostatní používatelia sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov a je potrebné sa obrátiť na YouTube, aby ste si mohli uplatniť toto právo.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania spoločnosťou YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(d) Mapy Google

Na tejto webovej stránke používame ponuku Mapy Google na základe našich legitímnych záujmov (t. j. záujem o optimalizáciu našej online ponuky, ako je definovaná v článku 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR). To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožňuje vám pohodlne používať funkciu mapy, napr. pri používaní nášho obchodu Storefinder.

Keď navštívite webovú stránku, spoločnosť Google získa vašu IP adresu a informácie, ktoré ste navštívili na príslušnej podstránke našej webovej stránky. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či služba Google poskytuje používateľský účet, ktorý používate na prihlásenie, alebo či takýto používateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení v službe Google, vaše údaje budú prepojené priamo s vaším účtom. Ak si neželáte, aby bol váš profil prepojený so službou Google, pred aktiváciou tlačidla je potrebné sa odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu na webovej stránke súvisiaceho s potrebami. Takáto analýza sa vykonáva najmä (dokonca aj pre neprihlásených používateľov), aby sa poskytla reklama, ktorá je vhodná pre ich potreby, a aby sa informovali ostatní používatelia sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov a je potrebné sa obrátiť na spoločnosť Google, aby ste si mohli uplatniť toto právo.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania poskytovateľom doplnku nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach v tejto súvislosti a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(e) Interaktívny digitálny asistent (Zoovu)

Táto webová stránka ponúka interaktívneho digitálneho asistenta. Túto službu poskytuje spoločnosť Zoovu (Nemecko) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Nemecko. Tento nástroj používame na svoju vlastnú zodpovednosť a uzavreli sme so spoločnosťou Zoovu dohodu o ochrane údajov, že údaje našich zákazníkov môžu byť spracúvané len na základe našich pokynov, nesmú byť poskytované tretím stranám a musia byť primerane technicky chránené.

Keď používate túto službu a ak ste nám na to dali súhlas, napr. poskytnutím vášho súhlasu prostredníctvom bannera sledovania, zhromažďujeme nasledujúce údaje o používaní:

  • údaje o používaní: (výkonnosť digitálneho asistenta, odpovedanie na otázky, navigácia, odporúčania produktov, nákupy),

  • použitý prehliadač/operačný systém/zariadenie,

  • zdroj odkazu.

Zhromaždené údaje o používaní (pomocou ID súboru cookie) sa používajú na zlepšenie skúseností s digitálnym asistentom, na technické účely a na zlepšenie služby. Vaša adresa IP sa nezhromažďuje. Preto nie je možné odvodiť identitu používateľa z použitého ID.

Ak nám na to nedáte povolenie, napr. odmietnutím súhlasu prostredníctvom bannera sledovania, nastavia sa iba tie súbory cookie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby, ale nebude sa vykonávať žiadne sledovanie používania, ako je opísané vyššie.

(f) Instagram

Obsah z Instagramu môže byť integrovaný do našej online ponuky. Robíme to na základe čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. f) nariadenia GDPR, čo je náš záujem o to, aby bola naša stránka atraktívna integrovaním obsahu tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na Instagrame: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(g) Pinterest

Obsah od spoločnosti Pinterest môže byť zahrnutý v našej online ponuke. Robíme to na základe čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. f) nariadenia GDPR, čo je náš záujem o to, aby bola naša stránka atraktívna integrovaním obsahu tretích strán. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest nájdete na adrese https://policy.pinterest.com/.

(h) Miniaplikácia Openweather

Obsah spoločnosti Openweather Ltd. môže byť integrovaný do našej online ponuky. Robíme to na základe čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. f) nariadenia GDPR, čo je náš záujem o to, aby bola naša stránka atraktívna integrovaním obsahu tretích strán. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Openweather Ltd. nájdete na adrese https://openweather.co.uk/privacy-policy.

(i) Commerce Connector

Obsah služby Commerce Connector môže byť integrovaný do našej online ponuky. Robíme to na základe čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. f) nariadenia GDPR, čo je náš záujem o to, aby bola naša stránka atraktívna integrovaním obsahu tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov pre službu Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/.

(j) Manažér súhlasu

Na svoju webovú stránku sme integrovali nástroj na riadenie súhlasu „manažér súhlasu“ (www.consentmanager.net) od spoločnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info@consentmanager.net), aby sme požiadali o súhlas so spracovaním údajov, používaním súborov cookie alebo podobných funkcií. S pomocou „manažéra súhlasu“ máte možnosť dať alebo odmietnuť svoj súhlas s určitými funkciami na našej webovej stránke, napr. na účely integrácie externých prvkov, integrácie obsahu streamovania, štatistickej analýzy, merania rozsahu a personalizovanej reklamy. S pomocou „manažéra súhlasu“ môžete dať alebo odmietnuť svoj súhlas pre všetky funkcie alebo dať svoj súhlas na jednotlivé účely alebo jednotlivé funkcie. Môžete tiež zmeniť nastavenia, ktoré ste urobili retrospektívne. Účelom integrácie „manažéra súhlasu“ je ponechať rozhodnutie o veciach uvedených vyššie na používateľov našej webovej stránky a ponúknuť mu možnosť zmeniť nastavenia, ktoré už boli vykonané v rámci ďalšieho používania našej webovej stránky. V priebehu používania „správcu súhlasu“ sa spracúvajú osobné údaje aj informácie o používaných zariadeniach, ako je napríklad IP adresa.

Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. c) v spojení s čl. 6 ods. 3 bod 1 písm. a) v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia GDPR a prípadne písm. f). So spracovaním údajov našich zákazníkov pomáhame (prevádzkovateľ podľa nariadenia GDPR) im pri plnení ich zákonných povinností (napr. povinnosť poskytnúť dôkaz). Naše oprávnené záujmy pri spracúvaní sú v oblasti uchovávania používateľských nastavení a preferencií vo vzťahu k používaniu súborov cookie a iným funkciám. Správca súhlasu ukladá vaše údaje, pokiaľ sú vaše používateľské nastavenia aktívne. Súhlas sa znova požaduje po dvoch rokoch od vykonania používateľských nastavení. Vykonané používateľské nastavenia sa potom na toto obdobie znova uložia.

Môžete namietať proti spracovaniu. Vaše právo namietať existuje z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Ak chcete namietať, pošlite e-mail na adresu info@consentmanager.net.6. Vyhodnotenie údajov o používaní („sledovanie“) a informácií týkajúcich sa používania („(opätovné) zacielenie“)

(a) Všeobecné informácie

Chceme prispôsobiť obsah našej webovej lokality čo najbližšie vašim záujmom a zlepšiť tak naše služby. Používame takzvané sledovacie technológie na identifikáciu preferencií používania a obzvlášť obľúbených oblastí webovej stránky.

Používame takzvané (opätovne) zacieľovacie technológie, aby sme mohli prispôsobiť svoj online marketing (napr. reklamný banner) konkrétnejšie vašim záujmom súvisiacim s používaním. Tieto sa čítajú a používajú, keď navštívite iné webové stránky, ktoré spolupracujú s poskytovateľmi týchto (opätovne) zacieľovacích technológií, aby vám poskytli informácie, ktoré sú čo najviac súvisiace so záujmom.

Keď sa používajú vyššie uvedené technológie, súbory cookie na našej webovej stránke a (v prípade opätovného zacielenia) na webových stránkach tretích strán budú zaznamenávať váš záujem o naše produkty a služby. Zahŕňa to použitie náhodných identifikátorov (tzv. identifikátory súborov cookie), ktoré nepriradíme k vášmu menu, adrese ani podobným informáciám, a to aj v prípade, ak sú nám tieto informácie známe (napr. z existujúceho zmluvného vzťahu), pokiaľ ste s tým nesúhlasili.

(b) Google Analytics (základná verzia)

Na účely navrhovania a neustálej optimalizácie webovej stránky v súlade s požiadavkami používame základnú verziu služby Google Analytics, služby webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) na základe čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas). Služba Google Analytics používa súbory cookie (textové súbory), ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré nám umožňujú analyzovať to, ako používate webovú stránku. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky a na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky. Spoločnosť Google spracúva údaje zhromaždené prostredníctvom „základnej verzie“ služby Google Analytics výlučne podľa našich pokynov a na naše účely. Pokiaľ sa údaje zhromaždené prostredníctvom služby Google Analytics používajú na reklamné technológie spoločnosti Google (napr. remarketing v Google) a v tomto prípade ich spoločnosť Google spracúva aj na vlastné účely a/alebo na účely tretích strán, takéto spracovanie sa uskutoční len vtedy, ak ste dali súhlas na používanie takejto reklamnej technológie na webovej stránke.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. To umožňuje ďalšie spracovanie IP adries v skrátenej forme, čím sa vylučuje možnosť, že skrátené adresy budú osobne identifikovateľné. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovania týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sme sa so spoločnosťou Google dohodli na tzv. štandardných zmluvných doložkách.

(c) Olapic

Využívame služby marketingovej platformy Olapic Inc. New York, USA (ďalej len „Olapic“). Platforma Olapic pre nás vyhľadáva na Instagrame obrázky a videá, ktoré zobrazujú naše produkty a môžu byť vhodné na zdieľanie s našou komunitou („príspevky“). Ak budeme chcieť zdieľať tieto príspevky prostredníctvom internetu a/alebo ich distribuovať prostredníctvom tlačených médií, budeme kontaktovať používateľov na Instagrame, ktorí v ich profile nahrali príslušný príspevok. Ak súhlasia a chcú nám udeliť požadované práva, príslušní používatelia na Instagrame môžu potvrdiť naše podmienky účasti.

Fotografie je tiež možné nahrať priamo. Na tento účel môžete použiť svoj účet na sociálnych sieťach alebo nahrať obrázok priamo prostredníctvom počítača. V druhom prípade sa môžete rozhodnúť, ktoré meno sa má zobraziť.

Akékoľvek použitie príspevkov a akékoľvek informácie s nimi spojené sa uskutočňujú len so súhlasom príslušného používateľa, čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR. Ak poskytneme príspevky prostredníctvom internetu a/alebo ich distribuujeme v tlačených médiách, poskytneme príspevok a všetky informácie s ním spojené a poskytneme meno používateľa.

Používaním aplikácie Olapic sledujeme záujem o marketing našich produktov prostredníctvom digitálnych a nedigitálnych kanálov a oslovujeme našu cieľovú skupinu pomocou sociálnych sietí. Zákonným základom použitia je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. b) a f) nariadenia GDPR.

Informácie o tretej strane: Olapic Inc. New York, USA. Podmienky používania: http://www.olapic.com/tos/ a zásady ochrany osobných údajov: http://www.olapic.com/privacy-policy/

(d) Opätovné zacieľovanie na Facebooku (webová stránka vlastnej cieľovej skupiny)

Do tejto webovej stránky je integrovaný pixel spoločnosti Facebook Ireland Limited (prispôsobený pixel publika na webovej stránke). Ak ste súhlasili, tento pixel bude zhromažďovať informácie o používaní tejto webovej stránky (napr. informácie o zobrazených položkách) od nás a spoločnosti Facebook Ireland Limited v spoločnej zodpovednosti a prenášať ich spoločnosti Facebook Ireland Limited. Tieto informácie sa môžu pripísať vám osobne pomocou iných informácií, ktoré o vás spoločnosť Facebook Ireland Limited uložila, ak napríklad máte účet na sociálnej sieti „Facebook“. Informácie zhromaždené prostredníctvom pixela môžu byť použité na zobrazenie reklamy súvisiacej so záujmom v našich ponukách vo vašom účte na Facebooku (opätovné zacielenie). Informácie zhromaždené prostredníctvom pixela môže tiež zoskupiť spoločnosť Facebook Ireland Limited a súhrnné informácie môže spoločnosť Facebook Ireland Limited použiť na svoje vlastné reklamné účely a na reklamné účely tretích strán. Spoločnosť Facebook Ireland Limited môže napríklad odvodiť určité záujmy z vášho správania pri prehliadaní na tejto webovej stránke a môže tiež použiť tieto informácie na propagáciu ponúk tretích strán. Spoločnosť Facebook Ireland Limited môže tiež kombinovať pixlové informácie s inými informáciami, ktoré o vás zhromaždila prostredníctvom iných webových stránok a/alebo v súvislosti s vaším používaním sociálnej siete „Facebook“, aby mohol byť na Facebook Ireland Limited uložený profil o vás. Tento profil sa môže použiť na reklamné účely. Spoločnosť Facebook Ireland Limited nesie výhradnú zodpovednosť za trvalé uloženie a ďalšie spracovanie údajov o sledovaní zhromaždených prostredníctvom pixela vlastného publika na webovej stránke. Zákonným základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službe Facebook Ireland Limited nájdete na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Tu nájdete aj informácie o tom, ako si uplatniť svoje práva (napr. právo na vymazanie) v súvislosti so službou Facebook Ireland Limited. Svoj súhlas s prenosom údajov do spoločnosti Facebook Ireland Limited môžete odvolať pomocou pixela na tejto webovej stránke na adrese https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

(e) Google Marketing

Marketingové produkty Google (napr. Search Ad, Display a Video 360) používame len s vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete vyhlásiť kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v baneri súborov cookie na webovej stránke. Váš súhlas ukladáme do súboru cookie na vašom koncovom zariadení, aby sme vás nepožiadali o váš súhlas pri každej návšteve našej webovej stránky a z právnych dôvodov spolu s IP adresou a časom na našich serveroch. Ak svoj súhlas odvoláte, tieto informácie vymažeme alebo obmedzíme ich spracovanie. Spoločnosť Google používa osobné údaje na personalizáciu reklám a súbory cookie možno použiť na personalizovanú aj neosobnú reklamu. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de.

(f) TikTok

Na tejto webovej stránke používame pixel od poskytovateľa TikTok (pre EÚ: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH.). Toto je kód, ktorý sme zaviedli na svojej webovej stránke. S pomocou tohto kódu, ktorý vám poskytne súhlas, bude nadviazané spojenie so servermi TikTok pri návšteve našej webovej stránky, aby sme mohli sledovať vaše správanie na našej webovej stránke. Osobné údaje, ako je IP adresa a ďalšie informácie, ako je ID zariadenia, typ zariadenia a operačný systém, môžu byť tiež prenesené spoločnosti TikTok. Spoločnosť TikTok používa e-maily alebo iné prihlasovacie údaje alebo informácie o zariadení na identifikáciu používateľov našej webovej stránky a na priradenie svojich činností k používateľskému účtu TikTok.

Spoločnosť TikTok používa tieto údaje na zobrazovanie reklamy pre svojich používateľov cieleným a personalizovaným spôsobom a na vytváranie profilov používateľov súvisiacich so záujmom. Zhromaždené údaje použijeme len ako súčasť merania účinnosti reklamných umiestnení.

Vaše údaje budú v zásade spracované v rámci EÚ alebo EHP. Na tento účel bola so spoločnosťou TikTok uzavretá príslušná zmluva o ochrane údajov. Ak sa osobné údaje prenášajú do krajín mimo EÚ alebo EHP, vykonáva sa to podľa vzorových zmlúv takzvaných štandardných zmluvných doložiek.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti TikTok nájdete tu: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy.7. Informácie o bulletinoch

(a) Všeobecné informácie

Bulletiny posielame len ako e-maily s propagačnými informáciami o našich produktoch, ponukách, propagačných akciách a našej spoločnosti (ďalej len „listy“) so súhlasom príjemcu alebo so zákonným povolením, čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. a) a čl. 7 nariadenia GDPR. Nasledujúce informácie vás informujú o registrácii, postupoch odosielania a hodnotenia a o vašich právach namietať.

(b) Registrácia

Na registráciu na prijímanie bulletinu stačí uviesť vašu e-mailovú adresu.

Registrácia prebieha v tzv. dvojitom postupe prihlásenia. To znamená, že po registrácii dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať s neznámymi e-mailovými adresami.

Registrácie pre bulletin sa zaznamenávajú, aby bolo možné preukázať proces registrácie v súlade so zákonnými požiadavkami. To zahŕňa uchovávanie registrácie a času potvrdenia, ako aj IP adresy. Zmeny vašich údajov, ktoré uchovávame, budú tiež zaznamenané.

(c) Postupy hodnotenia

Bulletin obsahuje takzvaný „webový maják“, t. j. súbor veľkosti niekoľkých pixlov, ktorý získame my alebo náš poskytovateľ služieb, keď bulletin otvorí server a porovnateľné technológie. V rámci tohto obnovenia sa budú na začiatku zhromažďovať technické informácie, ako sú informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a čas obnovenia. Tieto informácie sa používajú na technické vylepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich miest vyhľadávania (ktoré je možné určiť pomocou IP adresy) alebo časov prístupu. Štatistické prieskumy tiež zahŕňajú určenie, či sú bulletiny otvorené, kedy sú otvorené a na ktoré odkazy sa klikne. Tieto informácie môžu byť priradené jednotlivým príjemcom bulletinu z technických dôvodov. Naším cieľom však nie je sledovať jednotlivých používateľov. Hodnotenia využívame oveľa čstejšie na rozpoznávanie návykov našich používateľov pri čítaní a na prispôsobenie nášho obsahu, alebo na posielanie iného obsahu podľa záujmov našich používateľov. Zákonným základom je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

(d) Zrušenie

Z odberu nášho bulletinu sa môžete kedykoľvek odhlásiť, t. j. odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Na konci každého bulletinu nájdete odkaz na zrušenie bulletinu.

Keď sa odhlásite z odberu bulletinu, osobné údaje budú vymazané, pokiaľ ich uchovávanie nie je zo zákona požadované alebo odôvodnené a v tomto prípade je spracovanie obmedzené len na tieto výnimočné účely. Predovšetkým môžeme používať e-mailové adresy poskytnuté až tri roky na základe našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR predtým, ako ich odstránime na účely odoslania bulletinu, aby sme mohli preukázať predchádzajúci súhlas. Spracúvanie týchto údajov je obmedzené na účel možnej obrany proti nárokom. Žiadosť o individuálne vymazanie je možná kedykoľvek, ak sa súčasne potvrdí pôvodná existencia súhlasu.8. Naša prítomnosť na sociálnych sieťach

Zachovávame aj firemné zastúpenie na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Instagram, na ktoré odkazujeme na našej webovej stránke. Keď sa prihlasujete do príslušných sietí a platforiem, platia zmluvné podmienky a usmernenia pre spracovanie údajov príslušných operátorov, na ktoré nemáme žiadny vplyv. V takom prípade údaje môžu byť tiež spracúvané mimo Európskej únie.9. Vaše práva dotknutej osoby

(a) Právo na prístup k informáciám

V súlade s čl. 15 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek a na požiadanie získať od nás informácie o osobných údajoch, ktoré sme spracovali a ktoré sa vás týkajú. Na tento účel môžete odoslať žiadosť poštou alebo e-mailom na uvedenú kontaktnú adresu.

(b) Právo na opravu nesprávnych údajov

V súlade s čl. 16 nariadenia GDPR máte právo požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak sú nesprávne. Obráťte sa na nás na uvedenej adrese.

(c) Právo na vymazanie

Za podmienok opísaných v článku 17 nariadenia GDPR máte právo požadovať, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Tieto podmienky stanovujú najmä právo na vymazanie, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, a v prípadoch nezákonného spracovania, odstúpenia alebo existencie povinnosti vymazať údaje podľa právnych predpisov Európskej únie alebo právnych predpisov členského štátu, ktorému podliehame. Ak si chcete uplatniť svoje právo na vymazanie, obráťte sa na nás na uvedenej adrese.

(d) Právo na obmedzenie spracúvania

V súlade s čl. 18 nariadenia GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie. Toto právo platí najmä vtedy, ak je presnosť osobných údajov medzi používateľom a nami sporná, po dobu potrebnú na overenie ich presnosti, a ak používateľ požaduje obmedzenie spracúvania namiesto vymazania, ak existuje platné právo na vymazanie, a ak údaje už nie sú potrebné na účely, ktoré plníme, ale používateľ ich potrebuje na uplatnenie, vykonanie alebo obranu právnych nárokov a ak je úspešný výkon námietky medzi používateľom a stále je sporný. Ak si chcete uplatniť svoje právo na obmedzenie spracovania, obráťte sa na nás na uvedenej adrese.

(e) Právo na prenosnosť údajov

V súlade s čl. 20 nariadenia GDPR máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak si chcete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov, obráťte sa na nás na uvedenej adrese.

(f) Právo namietať

Podľa čl. 21 nariadenia GDPR máte z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré sa vykonávajú na základe čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. e) alebo písm. f) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé dôvody na spracovanie hodné ochrany, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

(g) Právo odvolať súhlas (v prípade udelenia súhlasu)

Máte právo odvolať súhlasy udelené v súlade s čl. 7 ods. 3 nariadenia GDPR s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

(h) Právo podať sťažnosť

Máte tiež právo podať sťažnosť na orgán pre dohľad nad ochranou údajov.

Príslušným dozorným orgánom pre nás je:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Hessenský komisár pre ochranu údajov)

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Nemecko

P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, Nemecko

Telefón: +49 611 14080

Fax: +49 611 1408 – 900

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Internetová stránka na adrese: http://www.datenschutz.hessen.de10. Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Najnovšia aktualizácia týchto zásad ochrany osobných údajov: november 2020. Zmeny v našej ponuke môžu tiež vyžadovať zmenu a doplnenie týchto zásad ochrany osobných údajov. Pravidelne sa informujte o obsahu našich zásad ochrany osobných údajov. Budeme vás tiež informovať hneď, ako si zmeny vyžadujú vašu spoluprácu (napr. súhlas) alebo iné konkrétne oznámenie.