Všeobecné podmienky používania

Webová stránka Catrice je online prezentáciou spoločnosti cosnova GmbH (ďalej už len "cosnova") a poskytuje informácie, dáta a informácie z iných webových stránok cez hyperlink (internetový odkaz). Tieto informácie a dáta sú výlučne určené pre informačné účely a nemusia byť vždy aktuálne, presné a kompletné.

§ 1 Rozsah platnosti

cosnova je zodpovedná len za obsah, ktorý bol touto spoločnosťou vytvorený, publikovaný a distribuovaný. Tieto všeobecné podmienky platia pre obsah webovej stránky www.catrice.de www.catrice.eu a sub domény, ktoré patria k týmto spomenutým doménam a/alebo webovým stránkam catrice, internetovej podoby cosnovy alebo online ponúk od Catrice.

§ 2 Zodpovednosť

cosnova je zodpovedná za úmyselné alebo hrubé zanedbanie povinnosti bez ohľadu na stupeň previnenia v prípade zranenia doživotného, končatín alebo zdravia. V prípade zámeru alebo hrubého zanedbania rovnako ako mierne zanedbaného priestupku zmluvných záväzkov, ktoré sú podstatné pre dodržanie účelu dohody, cosnova je zodpovedná len v súlade s platnými zákonmi pre takéto škody, ktoré boli predvídateľné pokiaľ ide o vlastnosti a rozsah povinnosti. Ďalej akékoľvek požiadavky náhrady za priamu alebo nepriamu škodu sú výlučne bez ohľadu na zákonné podklady zahrňujúce akékoľvek požiadavky alebo úhrady výdajov vyvolaného porušenia predzmluvných záväzkov a nezákonnej činnosti.

Cosnova nie je zodpovedná z porušenie kvality dostupnosti zpôsobenej vyššou mocou alebo udalosťami, ktoré cosnova nemôže kontrolovať, obzvlášť ako výpadok komunikačných sieti a vstupných brán. Cosnova nezaručuje, že webová stránka bude fungovať bez prerušenia a presne a že všetky možné chyby budú opravené. Naviac nie je zaručené, že obsah webovej stránky je úplne správny.

§ 3 Autorské práva

Obsah webovej stránky Catrice je chránený autorskými právami. Použitie tohto obsahu je predmetom platných autorských práv. Webová stránka nemôže byť zmenená, kopírovaná, znovu publikovaná, prenášaná, cirkulovaná alebo ukladaná bez súhlasu cosnovy. Materiál môže byť použitý iba pre súkromné, nekomerčné účely a s prísnym zachovaním opatrenia autorských práv.

Jednoduchá, neexkluzívna a neprenosná licencia bude udelená na jednorázové stiahnutie, uloženie softwaru, indexov, dát a ich obsahu špeciálne umiestnených cosnovou pre tento účel. Ostatné práva prináležia cosnove. Obzvlášť použitie za účelom predaja alebo komercie je prísne zakázané.

§ 4 Ochrana dát

cosnova sa zaväzuje k sledovaniu všetkých právnych nariadení týkajúcich sa ochrany súkromia a zákona o telekomunikačnom utajení. V tejto súvislosti sa prosím odkazuje s veľkým dôrazom na Prehlásenie o ochrane dát cosnovy.

§ 5 Riešenie sporov

Nasledujte tento odkaz na webovú stránku Európskej komisie pre online riešenia spotrebiteľských sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nepodieľame sa na postupoch s riešenia sporov.

§ 6 Konečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky použitia a všetky legálne vzťahy medzi užívateľmi webových stránok Catrice a cosnovy podliehajú nemeckému právu. Pokiaľ jedno ustanovenie zo všeobecných podmienok použitia je alebo sa stane neplatným, platnosť ostatných ustanovení ostáva nedotknutá a neovplyvnená.