Ogólne zasady użycia

Strona internetowa Catrice to oficjalna elektroniczna witryna marki cosnova GmbH i dostarcza informacji i danych z innych stron za pomocą hiperłączy (wewnętrznych linków). Informacje te i dane są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako jedyne i kompletne.

§ 1 Zakres obowiązywania

cosnova odpowiada jedynie za treści, które zostały przez nią utworzone, opublikowane i dystrybuowane. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania stosują się do zawartości stron www.catrice.de, www.catrice.eu jak również wszelkich podstron należących do tych domen i / lub stron internetowych Catrice.

§ 2 Odpowiedzialność

cosnova może być pociągnięta do odpowiedzialności jedynie za umyślne lub rażące zaniedbania obowiązków, niezależnie od poziomu winy w przypadku szkody na życiu, ciele lub zdrowiu. W przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania, jak również zaniedbania naruszeń istotnych zobowiązań umownych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, cosnova może być pociągnięta do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnoszącego się do takich szkód, które były możliwe do przewidzenia w odniesieniu do charakteru i zakresu zadania. Ponadto, wszelkie roszczenia o odszkodowanie za szkody bezpośrednie lub pośrednie są wyłączone, niezależnie od podstawy prawnej, w tym roszczenia o zwrot kosztów w związku z naruszeniem obowiązków przed zawarciem umowy i od nielegalnego działania.

cosnova nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w jakości dostępu z powodu siły wyższej lub z powodu zdarzeń, których cosnova nie może kontrolować, w szczególności przerwy w dostawie łącza internetowego. cosnova nie gwarantuje, że strona internetowa funkcjonuje nieprzerwanie i dokładnie i że ewentualne błędy są korygowane. Ponadto nie można zagwarantować, że zawartość tej strony jest poprawna.

§ 3 Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej catrice jest chroniona prawem autorskim. Korzystanie z tej zawartości jest przedmiotem stosownych praw autorskich. Ta strona nie może być zmieniana, kopiowana, publikowana, przekazywana, rozpowszechniana lub zapisana bez zgody cosnova. Materiał ten może być stosowany wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych i przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego.

Prosta, niewyłączna i niezbywalne licencja będzie przyznawana na potrzeby  jednorazowego pobierania i zapisywania oprogramowania, indeksów, danych i ich zawartości specjalnie udostępnionych przez cosnova do pobrania. Wszystkie dodatkowe prawa pozostają w gestii cosnova. Szczególnie sprzedaż i wszelkiego rodzaju komercyjne zastosowanie są zabronione.

§ 4 Ochrona danych

cosnova jest w pełni zobowiązana do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony prywatności i prawa o tajemnicy telekomunikacyjnej. W tym kontekście, należy zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie o ochronie danych cosnova.

§ 5 Dispute Resolution

Skorzystaj z linka do strony jednostki Komisji Europejskiej odnoszącego się do uchwały o kwestiach spornych dla sporów konsumenckich: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie bierzemy udziału w procedurach kwestii spornych.

§ 6 Postanowienia końcowe

Niniejsze Ogólne Warunki użytkowania i wszelkie stosunki prawne pomiędzy użytkownikami witryny catrice i cosnova podlegają prawu niemieckiemu. Jeżeli jeden lub więcej z postanowień Ogólnych Warunków Korzystania jest lub stanie się nieważny, obowiązywanie pozostałych postanowień pozostaje nienaruszone.