Blush

Blush Box

5 kleuren
Blush Box 010 Soft Rose
Blush Box 020 Glistening Pink
Blush Box 040 Berry
Blush Box 050 Burgundy
Blush Box 060 Bronze

Strobing Blush

3 kleuren
Strobing Blush 010 Mrs. Summer Peach
Strobing Blush 020 Mrs. Rosalie Berry
Strobing Blush 030 Mrs. Amber Brown