Algemene voorwaarden

De Catrice website is een online presentie van cosnova GmbH (hierna te noemen “cosnova”) die zowel informatie en data biedt als informatie van andere websites via hyperlinks (internet links). Deze informatie en data zijn uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en zijn niet te gebruiken op als up-to-date, accurate of complete data.

§ 1 Geldigheidsgebied

cosnova is alleen verantwoordelijk voor content die door hen is gecreëerd, gepubliceerd en gedistribueerd. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites www.catrice.de, www.catrice.eu en op elk subdomein dat tot deze domeinen en/of Catrice websites, cosnova internet presenties of online aanbiedingen van Catrice behoort.

§ 2 Aansprakelijkheid

cosnova is alleen aansprakelijk bij opzettelijk of uiterst nalatig plichtsverzuim; ongeacht het niveau van schuld in het geval van schade aan het leven, lichaam of gezondheid. In het geval van opzettelijkheid of extreme nalatigheid alsook bij nalatige schending van substantiële contractuele verplichtingen die essentieel zijn om de bedoeling van het contract te bewerkstelligen, kan cosnova alleen aansprakelijk worden gesteld in overeenstemming met de toepasbare wetgeving voor dergelijke schade die voorzienbaar zou zijn, de aard en omvang in acht genomen. Voorts wordt elke claim voor compensatie van directe of indirecte schade uitgesloten ongeacht de juridische gronden inclusief elke claim voor restitutie wijtbaar aan het schenden of van pre-contractuele verplichtingen en van illegale activiteiten.

cosnova is niet aansprakelijk voor verstoringen in de kwaliteit van toegankelijkheid van de website die te wijten is aan ‘force majeure’ of gebeurtenissen die cosnova niet kan controleren, in het bijzonder storingen van communicatienetwerken en portals. cosnova kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen en accuraat functioneert en dat eventuele fouten worden gecorrigeerd. Er kan ook niet worden gegarandeerd dat de content van de site correct is.

§ 3 Copyright

De inhoud van de Catrice website wordt beschermd door copyright. Het gebruik van deze inhoud is onderworpen aan de toepasbare copyright wetgeving. Deze website mag niet worden veranderd, gekopieerd, opnieuw gepubliceerd, verzonden, overgedragen of opgeslagen zonder de toestemming van cosnova. Het materiaal mag alleen gebruikt worden voor particuliere, niet-commerciële doeleinden en met strikte inachtneming van de copyright bepalingen.

Een eenvoudige, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor downloaden zal door cosnova worden toegekend voor het eenmalig downloaden en bewaren van software, indexen, data en hun inhoud. Alle verdere rechten blijven bij cosnova. In het bijzonder verkoop en elke vorm van commercieel gebruik is aldus strikt verboden.

§ 4 Databescherming

cosnova zet zich volledig in om te handelen volgens de wettelijke reguleringen op het gebied van bescherming van privacy van de wet op geheimhouding van telecommunicatie. In deze context kunt u zich wenden tot de databeschermingsverklaring van cosnova.

§ 5 Geschillenregeling

Klik op deze link voor de website van de Europese Commissie voor de beslechting van online consumentengeschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We nemen geen deel aan procedures voor geschillenbeslechting.

§ 6 Slotbepalingen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle juridische relaties tussen de gebruikers van de Catrice website en cosnova zijn onderworpen aan de Duitse wet. Mocht een of meer van de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarde ongeldig worden, dan blijft de geldigheid van alle andere bepalingen hierdoor onaangetast.