အသစ္

ပစၥည္းအသစ္မ်ား

ွွွဆန္းသစ္ျပီး အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ပစၥည္းေတြက ေနာက္ဆံုးေပၚဖက္ရွင္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္အတူရွိေနျပီးCatrice သည္လဲ အလွအပနဲ႔ ဖက္ရွင္ေပါင္းစပ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္.အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစုစည္းမႈေတြကိုအသြင္ယူထားျပီးCatrice က ပစၥည္းအသစ္ေတြကို 2019 ဒုတိယႏွစ္ဝက္အတြက္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။Catrice ျဖင့္ အေကာင္းဆံုးအလွတရားကို ရယူလိုက္ပါ။

ဤထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားက သင့္ႏုိင္ငံမွာ မရရွိႏုိင္ေသးပါ။