တိရစာၦန္မ်ားအေပၚ စမ္းသပ္ျခင္း မရွိပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ရာမွာ (ပါဝင္ပစၥည္းႏွင့္ ကုန္းေခ်ာအပါအဝင္) တိရစာၦန္မ်ားအေပၚမွာ စမ္းသပ္ျခင္း လုံးဝမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ကုန္ၾကမ္းေရာင္းခ်သူမ်ားဟာလည္း သူတို႕ရဲ့ပစၥည္းမ်ားဟာ တိရစာၦန္မ်ားအေပၚမွာ စမ္းသပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္းကို စာရြက္စာတမ္းႏွင့္တကြ တင္ျပၾကရပါတယ္။