ျပႆနာမ်ားညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးေရး

Customers မ်ားအတြက္ အဆင္မေျပမႈတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာသို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ Link ကို ႏွိပ္ပါ။ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We do no to participate in dispute resolution procedures.