ေနာက္သို႔

Triangle Artist Foundation Brush

010 Essential
(11 မဲေပးပါ)
  • ႀတိဂံပံုစံ ထိပ္ႏွင့္ brushေလး ျဖစ္သည္။
  • ႏူးညံ့ၿပီး ကိုင္တြယ္ရ ျမဲျမံေသာ လက္ကိုင္ျဖစ္သည္။
  • ထူထဲၿပီး လူက ျပဳလုပ္ထားေသာ brushအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။
010 Essential

လတ္တေလာမွာ ဤထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားက သင့္ႏုိင္ငံမွာ မရရွိႏုိင္ေသးပါ။

The Triangle Artist Brushes have a free-standing base, soft-grip handles and thick, synthetic bristles. The innovative, triangular brush heads allow a generous, large-surface application as well as targeted precision work.   

Beauty Tip

The brushes in the Triangle Artist family are presented with a uniform design with a free-standing base and soft-grip handles. Yet each brush has its specialized use. The Foundation Brush has a triangular brush head with a small indentation in the middle, which collects liquid foundation and applies it on the individual areas of the face in a targeted manner. Either generously with the broad side of the brush, or extremely accurately by using the brush edges on the inner corners of the eyes or around the nostrils. 

11 Votes

INGREDIENTS:

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။