ေနာက္သို႔

Eyeliner Designer

010 I'm Your WINGman
(10 မဲေပးပါ)
  • ေကြးညြတ္ရေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ siliconeျပားေလးျဖစ္သည္။
  • လံုး၀တိက်ေသာ eylinerကို ရရွိေစသည္။
  • အခၽြန္ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံုပါသည္။
  • တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။
010 I'm Your WINGman

Perfect symmetry. Flexible silicone template that adapts to any eye shape – for an accurate, curved line. Simply place on the eye from below and follow the shape with eyeliner in two easy steps. If extra drama is required, use the additional cutouts.  

Beauty Tip

You don’t have a steady hand, but you still want to achieve absolute symmetry? The Eyeliner Designer allows you to create a perfect line, even if you’re an eyeliner newbie. Most important tip for use: when placing the template on the eye, make sure you are looking straight at the mirror, otherwise the eyes won’t be symmetrical later on. And another tip: if the eyelid is primed with a light eyeshadow, powder or primer before applying the eyeliner, it will last significantly longer. 

10 Votes

INGREDIENTS:

တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။

မ်က္၀န္းအလွ

Brow Pen Pro

010 Ash Blonde

မ်က္ႏွာႏွင့္ဆိုင္ေသာအလွကုန္မ်ား

One Drop Coverage Weightless Concealer

050 Bronze Beige

ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလွကုန္မ်ား

Lip Super Serum

010 Wonder Woman