General Terms of Use

Catrice website သည္ cosnova GmbH ရွိ online တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (ယခု ဤေနရာမွအစျပဳၿပီး cosnova ဟုရည္ညႊန္း ပါမည္။) ထ႔ိုအျပင္ hyperlinks (internet အဆက္အသြယ္) မွ တဆင့္အျခားေသာ website မွ သတင္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ ေပးသကဲ့သို႔ အျခားသတင္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ဤသတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို တစ္ခုတည္း ေသာအားျဖင့္သတင္းေပးလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပည့္စံု၊ တိက်၊ အခ်ိန္မီထုတ္ျပန္ ေသာသတင္းအျဖစ္အားမကိုးႏုိင္ပါ။

တရားဝင္သံုးႏိုင္ေသာဧရိယာ

၎တို႔မွျဖန္႔ခ်ီထုတ္ေဝေသာ၊ ဖန္တီးထားေသာ စာသားမ်ားအတြက္သာလွ်င္ cosnova တြင္တာဝန္ရွိပါသည္။ ဤအသံုးျပဳ ရန္အတြက္ေယဘုယ်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို website www.catrice.de အတြက္လည္းေကာင္း၊ www.catrice.eu အတြက္လည္းေကာင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ catrice websites မ်ား၊ cosnova internet မ်ား သို႔မဟုတ္ catrice မွေထာက္ပံ့ေသာ online offers မ်ားစသည္တို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

အားထားႏိုင္စြမ္း

cosnova ကိုႏိုင္ငံတကာအတြက္ အားထားႏိုင္စြမ္းရွိပါလိမ့္မည္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပစ္မႈေျမာက္ေသာအဆင့္ျဖစ္သည့္ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါ ထိခုိက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) က်န္းမာေရး ထိခုိက္ေစေသာ အဆင့္ကုိ ဂရုမျပဳပဲ တမင္ ရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အႀကီးအက်ယ္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း cosnova ကသာ တာ၀န္ရွိေစပါမည္။ တမင္တကာရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႀကီးအက်ယ္ေပါ့ဆမႈေသာ္ လည္းေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ အလုပ္ကန္ထရုိက္ေအာင္ျမင္ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အဓိက အေရးပါေသာ ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ အနည္းငယ္ေပါ့ ဆခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ တာ၀န္ ၀တၱရားအလုပ္ သဘာ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႀကိဳတင္ျမင္ႏုိင္သည့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ အက်ံဳး ၀င္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ cosnova ကသာလွ်င္ တာ၀န္ယူပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ုိက္၍္ျဖစ္ေသ ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ မည္သည္ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို မဆုိ ဥပေဒႏွင့္ အက်ံဳးမ၀င္ပါက ပယ္ရမည္ကုိ ပယ္ရမည့္အထဲတြင္ ကန္ထိရုိက္ အႀကိဳစာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမဆုိ ပါ၀င္သည္။

cosnova သည္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ၊ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အေနွာက္အယွက္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ cosnovaက မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ထိန္းခ်ဳပ္စခန္းမ်ား (net works and gate ways) မ်ား စက္ခ်ဳိ႕ယြင္း၍ျဖစ္ေစ ထုိကိစၥမ်ားအတြက္ တာ၀န္မရွိပါ။ cosnova က website မ်ား ၾကားဖ်က္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းၿပီး တိက်စြာ အမွားကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနႏုိင္မည္ဟု အာမခံပါ။ ထုိ႔အျပင္ စာသားမာတိကမ်ား မွန္ကန္ေနေစရန္အတြက္လည္း အာမခံခ်က္ကုိ မေပးႏိုင္ပါ။

မူပုိင္ခြင့္

Catrice အတြင္းရွိ စာသားမာတိကမ်ားကို မူပုိင္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ စာသားထည့္သြင္းခ်က္မ်ားကုိ အသံုး ျပဳျခင္းအတြက္ မူပုိင္ခြင့္ ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤ Website ကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ီျုခင္း (သုိ႔မဟုတ္) cosnova ၏ သေဘာတူညီခ်က္မရပဲ သုိမွီးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိ ပါ။ ယခုပစၥည္း ၀တၳဳတို႔ကုိ ပုဂၢလိကအတြက္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ျဖစ္ေစ မူပုိင္ခြင့္ ဥပေဒ အေထာက္အပံ့အရ တင္းၾကပ္ေသာ စီစစ္မႈေအာက္တြင္ ထားၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ရုိးရွင္းေသာ သီးသန္႔အတြက္မဟုတ္ေသာ၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္မရွိေသာ လုိင္စင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ တစ္ႀကိမ္ Download ဆြဲခြင့္ႏွင့္ Download ဆြဲရန္အတြက္ cosnova က ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ မာတိကာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အညႊန္းမ်ား၊ Software မ်ား သိမ္းဆည္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ခြင့္ျပဳပါလိမ့္မည္။ အျခား ေနာက္ထပ္အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုး သည္ cosnova တြင္ လက္ခံထားပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အသံုးျပဳမႈမ်ားကိုမူ ၾကပ္တည္းစြာ ပိတ္ပင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္ကာကြယ္ျခင္း

cosnova အေနျဖင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၏ ဥပေဒအရ လွ်ိဳႈ႕၀ွက္ထားေသာ အရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစာသားတြင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး cosnova ၏ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး ေၾကာ္ျငာခ်က္သုိ႔ အထူးဂရုျပဳၿပီး ဖတ္ရႈပါရန္ ရည္ညႊန္းအပ္ ပါသည္။

data protection statement

§ 5 Dispute Resolution

Follow this link to the website of the European Commission’s entity for online dispute resolution for consumer disputes: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We do no to participate in dispute resolution procedures.

ေနာက္ဆံုးေထာက္ပံ့ခ်က္မ်ား

Catrice webstie ကုိ အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ cosnova တုိ႔ၾကား ဤအသံုးျပဳရန္ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ေၾကာင္း ကိစၥမ်ားအားလံုးကုိ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဂ်ာမန္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳပံုမ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးမညီပါက (သုိ႔မဟုတ္) ေၾကာင္းက်ိဳးမညီ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ အျခား ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားအားလံုး၏ တရား၀င္ ေၾကာင္းက်ိဳးညီမႈအေပၚ ယခုမညီညႊတ္မႈက အက်ိဳးမသက္ေရာက္ပဲ က်န္ရွိေစ လိမ့္မည္။