Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα CATRICE είναι η διαδικτυακή παρουσία της cosnova GmbH (εφεξής "cosnova") και παρέχει πληροφορίες και δεδομένα, καθώς και πληροφορίες από άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (internet links). Αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρηθεί πως είναι ενημερωμένα, ακριβή ή ολοκληρωμένα.

§ 1 Τομέας εγκυρότητας

Η cosnova είναι υπεύθυνη μόνο για το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί, έχει δημοσιευθεί και διανεμηθεί από την ίδια. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων www.catrice.de, www.catrice.eu καθώς και για κάθε δευτερεύοντα που ανήκει σε αυτούς τους τομείς ή / και σε ιστοσελίδες CATRICE, στις παρουσίες της cosnova στο διαδίκτυο ή σε ηλεκτρονικές προσφορές από την CATRICE.

§ 2 Ευθύνη

Η cosnova θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο για εσκεμμένη ή εκ βαρείας αμελείας παράβαση καθήκοντος, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ενοχής σε περίπτωση τραυματισμού ζωής, της σωματική ακεραιότητας ή της υγείας. Σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, καθώς και ελαφράς αμέλειας παραβιάσεις των σημαντικών υποχρεώσεων της σύμβασης ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, η cosnova μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις ζημίες αυτές, που προβλέπονται σχετικά με τη φύση και το πεδίο εφαρμογής του έργο της. Επιπλέον, τυχόν αξιώσεις για αποζημίωση άμεσων ή έμμεσων ζημιών εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τους νομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων για αποζημίωση λόγω της παραβίασης των προ-συμβατικών της υποχρεώσεων και από την παράνομη δράση.

Η cosnova δεν ευθύνεται για διαταραχές στην ποιότητα της προσβασιμότητας λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω γεγονότων που η cosnova δεν μπορεί να ελέγξει, ιδίως την βλάβη των δικτύων επικοινωνίας και των gateways. Η cosnova δεν εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας αδιαλείπτως και με ακρίβεια και ότι τα πιθανά λάθη διορθώνονται. Επίσης, καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ακριβές.

§ 3 Πνευματική ιδιοκτησία

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας CATRICE προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η χρήση αυτού του περιεχομένου υπόκειται στους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η ιστοσελίδα δεν μπορεί να αλλάξει, να αντιγραφεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί ή να αποθηκευτεί χωρίς την έγκριση της cosnova. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και κάτω από την αυστηρή τήρηση των διατάξεων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Μια απλή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια θα χορηγείται για την κάλυψη των εφάπαξ κατεβασμάτων και αποθήκευσης του λογισμικού, των ευρετηρίων, των δεδομένων και το περιεχόμενό τους διατίθεται αποκλειστικά από την cosnova για κατέβασμα. Όλα τα περαιτέρω δικαιώματα παραμένουν στην cosnova. Ιδιαίτερα η πώληση και κάθε είδους εμπορική χρήση ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά.

§ 4 Προστασία Δεδομένων

Η cosnova είναι πλήρως προσηλωμένη στην τήρηση των νομικών ρυθμίσεων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση προστασίας δεδομένων της cosnova data protection statement.

§ 5 Επίλυση διαφορών

Ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών για τις διαφορές των καταναλωτών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Εμείς δεν συμμετέχουμε στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

§ 6 Τελικές Διατάξεις

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης και όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας CATRICE και cosnova υπόκεινται στο γερμανικό δίκαιο. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των Γενικών Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί άκυρη, η ισχύς όλων των άλλων διατάξεων παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτό.