Prohlášení o ochraně dat

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost cosnova GmbH (dále jen „my“) si váží vašeho zájmu o naši společnost a naše produkty. Vzhledem k tomu je pro nás důležité, abyste se při návštěvě našich webových stránek (dále jen „webové stránky“) cítili bezpečně, a to i z hlediska ochrany vašich osobních údajů.

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o kategorii, rozsahu a účelu osobních údajů, které zpracováváme při používání našich webových stránek, včetně všech podstránek. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které mohou souviset s vaší osobou, např. jméno, adresa, e-mailové adresy a chování uživatele.

Tyto zásady ochrany osobních údajů si také můžete přečíst, uložit a vytisknout jako úplný dokument.Obsah zásad ochrany osobních údajů

Kliknutím na následující odkazy přejdete přímo na příslušná témata.

1. Informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

3. Soubory cookie

4. Sdílení osobních údajů obecně

5. Sdílení osobních údajů s třetími stranami; sociální plug-iny

6. Hodnocení dat o používání („sledování“) a informace související s používáním („(re)targeting“)

7. Informace o zpravodaji

8. Naše přítomnost na sociálních sítích

9. Vaše práva subjektu údajů

10. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů1. Informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

a) Správce

Správcem, jak je definován v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a v dalších vnitrostátních právních předpisech členských států o ochraně osobních údajů, jakož i v jiných právních předpisech o ochraně osobních údajů, je:

společnost cosnova GmbH

Am Limespark 2

65843 Sulzbach, Německo

Telefonní číslo: +49 6196 76156-0

Fax: +49 6196 76156-1298

e-mail: info@cosnova.com

Více informací o nás naleznete v informacích o poskytovateli [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ].

b) Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

Moritz Görmann

CTM-COM GmbH

Wilhelm-Leuschner-Strasse 33

64380 Rossdorf, Německo

Telefonní číslo: +49 6154 57605-0

Fax: +49 6154 57605-29

www.ctm-com.de2. Shromažďování a zpracování osobních údajů při vaší návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud nám informace nezasíláte žádným jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč odesílá na náš server. Shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom zobrazili naše webové stránky ve verzi a jazyce, které jsou pro vás vhodné k zajištění stability a bezpečnosti, a abychom připravili obecné zprávy o používání našich webových stránek (právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR):

IP adresa

datum a čas žádosti

obsah žádosti (konkrétní stránka)

webové stránky, z nichž žádost pochází

prohlížeč

operační systém

Výše uvedené údaje budou bezodkladně vymazány, pokud již nejsou vyžadovány pro výše uvedené účely, a nejpozději do 30 dnů od jejich shromáždění.

Pokud nám poskytnete další osobní údaje, např. v průběhu registrace, v kontaktním formuláři, průzkumu, v rámci loterie nebo za účelem plnění smlouvy, použijeme tyto údaje pro specifikované účely, pro správu zákazníků a – pokud je to nutné – pro zpracování a účtování jakýchkoli obchodních transakcí, ve všech případech v rozsahu požadovaném pro tento účel.

Pokud používáte naše digitální testery, určíme vaši přibližnou polohu (s přesností přibližně 50 km) podle IP adresy, která byla anonymizována zkrácením, a naskenováním QR kódu určíme, se kterou verzí našeho prodejního místa komunikujete. Tyto údaje se používají výhradně pro statistické účely a nejsou kombinovány s jinými údaji.

Pokud nás kontaktujete e-mailem (např. na výše uvedenou adresu), budou osobní údaje přenesené prostřednictvím vašeho e-mailu uloženy. Údaje nebudou sdíleny s třetími stranami. Údaje budou zpracovávány výhradně pro účely zpracování konverzace.

Právním základem pro zpracování údajů předávaných v průběhu zasílání zprávy je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) a f) GDPR. Tyto údaje budou použity výhradně ke zpracování kontaktu; to zahrnuje také náš nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou vyžadovány pro účel, pro který byly shromážděny, což je případ, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace skončí, jakmile bude jasné, že příslušná záležitost byla definitivně vyjasněna.3. Soubory cookie

Kromě výše uvedených údajů jsou soubory cookie ukládány ve vašem počítači, když používáte naše webové stránky. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené na vašem pevném disku v souladu s prohlížečem, který používáte a prostřednictvím kterého jsou určité informace přenášeny straně, která soubory cookie nastavuje (v tomto případě námi). Soubory cookie nemohou spouštět programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Jsou využívány k tomu, aby internetová nabídka byla celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

a) Obecné informace

Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie a jejich rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

- dočasné soubory cookie. Dočasné soubory cookie jsou automaticky odstraněny, když zavřete prohlížeč. To zahrnuje zejména soubory cookie relace. Ukládají takzvané ID relace, které umožňuje přiřadit společné relaci různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se odstraní, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč. V tomto typu souboru cookie lze například uložit obsah nákupního košíku v online obchodě nebo stav přihlášení.

- trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie se automaticky odstraňují po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

b) Nastavení prohlížeče

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání a např. odmítnout přijmout soubory cookie třetích stran nebo všechny soubory cookie. Uložené soubory cookie lze odstranit v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

c) Seznam souborů cookie

Seznam používaných souborů cookie naleznete zde [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]

d) Zrušení souborů cookie

Svůj souhlas s nastavením souborů cookie do budoucna můžete odvolat kliknutím na malý symbol souboru cookie v levé dolní části webové stránky.

e) Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají nástroj Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které nám umožňuje spravovat tagy webových stránek prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj (který implementuje tagy) je doména bez souborů cookie a neukládá žádné osobní údaje. Nástroj spouští další tagy, které mohou shromažďovat data. Google Tag Manager nemá přístup k těmto datům. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává to tak pro všechny sledovací tagy implementované pomocí Google Tag Manager.

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Jako adekvátní záruky byly s tímto poskytovatelem služeb uzavřeny tzv. standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR. Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem).4. Sdílení osobních údajů obecně

a) Sdílení s poskytovateli služeb

Někdy pro určité činnosti zpracování údajů využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou vázáni pokyny. Bez výjimky se jedná o poskytovatele služeb, kteří jsou vázáni pokyny a zpracovávají údaje naším jménem a v souladu s našimi pokyny.

b) Zveřejnění informací orgánům veřejné moci, poškozeným stranám a pro účely soudního řízení

Pokud je to vyžadováno pro objasnění nezákonného nebo podvodného používání našich webových stránek nebo pro účely soudního stíhání, budou osobní údaje v příslušných případech předány orgánům činným v trestním řízení a poškozeným třetím stranám. K tomu však dojde pouze tehdy, existují-li náznaky nezákonného nebo podvodného chování.

K předání může také dojít, pokud slouží k vymáhání podmínek používání nebo jiných smluv. Jsme také ze zákona povinni na vyžádání poskytnout informace určitým veřejným orgánům. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, orgány, které řeší správní delikty, které jsou předmětem pokut, a daňové orgány.

c) Předání v rámci transakcí společnosti

V průběhu dalšího rozvoje našeho podnikání se může struktura naší společnosti změnit v důsledku změn právní formy, založení, nákupu nebo prodeje dceřiných společností, částí společností nebo součástí. V případě takových transakcí mohou být informace o zákaznících sdíleny s nabyvatelem nebo právním nástupcem, společně s částí podniku, která má být převedena.

Vždy, když jsou osobní údaje sdělovány v rozsahu popsaném výše, zajistíme, aby se tak stalo v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

d) Sdílení s příjemci mimo EU

Je možné, že osobní údaje můžeme předávat do zemí mimo EU („třetí země“). Jakékoli předávání údajů příjemci ve třetí zemi bude probíhat v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Pokud Evropská komise nerozhodla, že ve třetí zemi existuje adekvátní úroveň ochrany, přijmeme odpovídající bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že vaše údaje budou dostatečně chráněny. Toho lze dosáhnout zejména uzavřením dohod o zpracování údajů, které obsahují standardní doložky EU o ochraně údajů a které podle názoru Evropské komise poskytují přiměřenou ochranu (k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Vyžádejte si od nás prosím další podrobnosti.5. Sdílení osobních údajů s třetími stranami; sociální plug-iny

a) Obecné informace

Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud kliknete na takovou nabídku, předáme údaje příslušnému poskytovateli v požadovaném rozsahu (např. informaci, že jste tuto nabídku nalezli s námi, a případně další informace, které jste již uvedli pro tento účel na našich webových stránkách).

b) Sociální plug-iny

Pokud používáme tzv. „sociální plug-iny“ ze sociálních sítí na našich webových stránkách, požádáme vás o souhlas před jejich použitím.

Pokud máte uživatelský účet na této síti a jste přihlášeni v době aktivace sociálního plug-inu, může síť propojit vaši návštěvu na našich webových stránkách s vaším uživatelským účtem. Pokud tomu chcete zabránit, před aktivací sociálního plug-inu se prosím ze sítě odhlaste.

Když aktivujete sociální plug-in, síť předá obsah, který bude k dispozici, přímo do vašeho prohlížeče, který jej vloží do našich webových stránek. Za této situace mohou probíhat také předání údajů, která jsou iniciována a řízena příslušnou sociální sítí. Vaše připojení k sociální síti, předávání dat mezi sítí a vaším systémem a vaše interakce na této platformě se řídí výhradně zásadami ochrany osobních údajů příslušné sítě.

Pokud kliknete na odkaz k nabídce nebo aktivujete sociální plug-in, je možné, že osobní údaje mohou být předány poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, kteří podle názoru Evropské unie („EU“) nezaručují „adekvátní úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů splňující normy EU. Mějte to prosím na paměti, než kliknete na odkaz nebo aktivujete sociální plug-in, který spustí předávání vašich údajů.

Sociální plug-in zůstane aktivní, dokud jej nedeaktivujete nebo neodstraníte soubory cookie.

c) Videa na Youtube

Do naší online nabídky jsme zahrnuli YouTube videa na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o optimalizaci naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR), která jsou uložena na http://www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Ty jsou všechny integrovány v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, tj. YouTube nejsou předávány žádné údaje o vás jako uživateli, pokud nepřehráváte videa. Údaje uvedené v následujícím odstavci budou přenášeny pouze při přehrávání videí. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Když navštívíte webové stránky, YouTube získá vaši IP adresu a informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, který používáte k přihlášení, nebo zda takový uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni u společnosti Google, vaše údaje budou propojeny přímo s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byl váš profil propojen s YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo poptávkově orientovaného návrhu svých webových stránek. Taková analýza se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy, která odpovídá jejich potřebám, a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a musíte kontaktovat YouTube, abyste mohli toto právo uplatnit.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů ze strany YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Naleznete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

d) Google Maps

Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Google Maps na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o optimalizaci naší online nabídky, jak je definováno v čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR). To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje vám pohodlně používat funkci mapy, např. při používání našeho vyhledávače prodejen.

Když navštívíte webové stránky, společnost Google obdrží vaši IP adresu a informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni u společnosti Google, vaše údaje budou propojeny přímo s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly přiřazeny k vašemu profilu u společnosti Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek souvisejícího s potřebami. Taková analýza se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy, která je vhodná pro jejich potřeby, a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a musíte kontaktovat společnost Google, abyste toto právo mohli uplatnit.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem plug-inu najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Naleznete zde také další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

e) Interaktivní digitální asistent (Zoovu)

Tato webová stránka nabízí interaktivního digitálního asistenta. Tuto službu zajišťuje společnost Zoovu (Německo) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlín, Německo. Tento nástroj používáme na vlastní zodpovědnost a uzavřeli jsme se společností Zoovu dohodu o ochraně osobních údajů s tím, že údaje našich zákazníků mohou být zpracovávány pouze na základě našich pokynů, nesmí být sdíleny s třetími stranami a musí být dostatečně technicky chráněny.

Když používáte tuto službu a pokud jste nám k tomu dali souhlas, např. poskytnutím souhlasu prostřednictvím banneru pro sledování, shromažďujeme následující údaje o používání:

  • údaje o používání: (výkon digitálního asistenta, zodpovězení otázek, navigace, doporučení produktů, nákupy)

  • použitý prohlížeč / operační systém / zařízení

  • zdroj reference

Údaje o používání shromážděné (pomocí ID souboru cookie) se používají ke zlepšení zkušeností s digitálním asistentem, pro technické účely a ke zlepšení služby. Vaše IP adresa nebude shromážděna. Není proto možné odvodit totožnost uživatele z použitého ID.

Pokud jste nám k tomu neudělili povolení, např. odmítnutím souhlasu prostřednictvím sledovacího banneru, budou nastaveny pouze ty soubory cookie, které jsou nezbytné k poskytování služby, ale nedojde zde ke sledování používání, jak je popsáno výše.

f) Instagram

Obsah z Instagramu může být integrován do naší online nabídky. Činíme tak na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR, což je náš zájem o to, aby naše stránky byly atraktivní díky integraci obsahu třetích stran. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy.

g) Pinterest

Obsah z Pinterestu může být součástí naší online nabídky. Činíme tak na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR, což je náš zájem o to, aby naše stránky byly atraktivní díky integraci obsahu třetích stran. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pinterest naleznete na adrese https://policy.pinterest.com/.

h) Widget Openweather

Obsah společnosti Openweather Ltd. může být integrován do naší online nabídky. Činíme tak na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR, což je náš zájem o to, aby naše stránky byly atraktivní díky integraci obsahu třetích stran. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Openweather Ltd. naleznete na adrese https://openweather.co.uk/privacy-policy.

i) Commerce Connector

Obsah společnosti Commerce Connector může být integrován do naší online nabídky. Činíme tak na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR, což je náš zájem o to, aby naše stránky byly atraktivní díky integraci obsahu třetích stran. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

j) Správce souhlasu

Na našich webových stránkách jsme integrovali nástroj pro správu souhlasu „Správce souhlasu“ (www.consentmanager.net) společnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sweden, info@consentmanager.net), abychom mohli žádat o souhlas se zpracováním dat, používáním souborů cookie nebo podobných funkcí. S pomocí „manažera souhlasu“ máte možnost udělit nebo odmítnout svůj souhlas s určitými funkcemi na našich webových stránkách, např. za účelem integrace externích prvků, integrace streamovaného obsahu, statistické analýzy, měření rozsahu a personalizované reklamy. S pomocí „manažera souhlasu“ můžete udělit nebo odmítnout svůj souhlas pro všechny funkce nebo udělit svůj souhlas pro individuální účely nebo jednotlivé funkce. Můžete také změnit nastavení, která jste provedli, retrospektivně. Účelem integrace „manažera souhlasu“ je přenechat rozhodnutí o výše uvedených věcech uživatelům našich webových stránek a nabídnout jim příležitost změnit nastavení, která již byla učiněna, v rámci jejich dalšího používání našich webových stránek. V průběhu používání „správce souhlasu“ jsou zpracovávány osobní údaje a informace o použitých zařízeních, jako je IP adresa.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) ve spojení s čl. 6 odst. 3 bod 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR a alternativně písm. f). Při zpracování údajů našich zákazníků jim my (správce podle GDPR) pomáháme při plnění jejich zákonných povinností (např. povinnost poskytnout důkaz). Naším oprávněným zájmem při zpracování je uchovávání uživatelských nastavení a předvoleb ve vztahu k používání souborů cookie a jiných funkcí. „Správce souhlasu“ ukládá vaše údaje, dokud jsou vaše uživatelská nastavení aktivní. Tento souhlas je vyžadován znovu po dvou letech od nastavení uživatelem. Provedená uživatelská nastavení se po tuto dobu znovu uloží.

Proti zpracování můžete vznést námitku. Vaše právo vznést námitku existuje z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Chcete-li vznést námitku, zašlete prosím e-mail na adresu info@consentmanager.net.6. Hodnocení dat o používání („sledování“) a informace související s používáním („(re)targeting“)

a) Obecné informace

Obsah našich webových stránek chceme co nejvíce přizpůsobit vašim zájmům a zlepšit tak naše služby. Používáme tzv. sledovací technologie k identifikaci preferencí používání a obzvláště oblíbených oblastí webových stránek.

Používáme tzv. (re-)targetingové technologie, abychom mohli náš online marketing (např. bannerovou reklamu) lépe přizpůsobit vašim zájmům souvisejícím s používáním. Tyto informace se čtou a používají při návštěvě jiných webových stránek, které spolupracují s poskytovateli těchto (re-)targetingových technologií, aby vám bylo možné poskytnout informace, které co nejvíce souvisejí s vašimi zájmy.

Pokud jsou výše uvedené technologie používány, soubory cookie na našich webových stránkách a (v případě retargetingu) na webových stránkách třetích stran zaznamenají váš zájem o naše produkty a služby. To zahrnuje použití náhodných identifikátorů (tzv. identifikátorů souborů cookie), které nespojujeme s vaším jménem, adresou nebo podobnými informacemi, i když jsou nám tyto informace známy (např. ze stávajícího smluvního vztahu), pokud s tím nesouhlasíte.

b) Google Analytics (základní verze)

Pro účely navrhování a neustálé optimalizace webových stránek v souladu s požadavky používáme základní verzi Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR (souhlas). Google Analytics používá soubory cookie (textové soubory), které jsou uloženy ve vašem počítači a které nám umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Společnost Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách. Společnost Google zpracovává údaje shromážděné prostřednictvím „základní verze“ služby Google Analytics výhradně na základě našich pokynů a pro naše účely. Pokud jsou údaje shromážděné prostřednictvím služby Google Analytics používány pro reklamní technologie společnosti Google (např. Google Remarketing) a v tomto případě jsou také zpracovávány společností Google pro její vlastní účely a/nebo pro účely třetích stran, bude takové zpracování probíhat pouze tehdy, pokud jste dali svůj souhlas s používáním takové reklamní technologie na webových stránkách.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. To umožňuje dále zpracovávat IP adresy ve zkrácené formě, a tím vyloučit možnost osobní identifikace zkrácených adres. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Vezměte však prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto webových stránek. Můžete také společnosti Google zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací plug-inu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, jsme se se společností Google dohodli na tzv. standardních smluvních doložkách.

c) Olapic

Používáme službu marketingové platformy Olapic Inc. New York, USA (dále jen „Olapic“). Služba Olapic vyhledává na Instagramu obrázky a videa, která ukazují naše produkty a mohou být vhodná ke sdílení s naší komunitou („příspěvky“). Pokud si přejeme tyto příspěvky sdílet prostřednictvím internetu a/nebo je distribuovat prostřednictvím tištěných médií, budeme kontaktovat uživatele Instagramu, kteří nahráli příslušný příspěvek do svého profilu. Pokud budou souhlasit a chtít nám udělit požadovaná práva, mohou dotčení uživatelé Instagramu potvrdit naše podmínky účasti.

Snímky je rovněž možné přímo nahrát. K tomuto účelu můžete použít svůj účet na sociálních sítích nebo můžete obrázek nahrát přímo ze svého počítače. V druhém případě se můžete sami rozhodnout, které jméno má být zobrazeno.

Jakékoliv použití příspěvků a informací s nimi spojených probíhá pouze se souhlasem příslušného uživatele, čl. 6 odst. 1 odst. 1 bod písm. a) GDPR. Pokud příspěvky sdílíme prostřednictvím internetu a/nebo je distribuujeme v tištěných médiích, budeme sdílet příspěvek a veškeré informace s ním související a poskytneme uživatelské jméno.

Používáním služby Olapic sledujeme zájem o marketing našich produktů pomocí digitálních i nedigitálních kanálů a oslovujeme naši cílovou skupinu pomocí sociálních médií. Právním základem pro použití je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) a f) GDPR.

Informace o třetí straně: Olapic Inc. New York, USA. Podmínky používání: http://www.olapic.com/tos/ a zásady ochrany osobních údajů: http://www.olapic.com/privacy-policy/

d) Facebook Retargeting (Custom Audience z webových stránek)

Do těchto webových stránek je integrován pixel společnosti Facebook Ireland Limited (Custom Audience z webových stránek). Pokud jste poskytli svůj souhlas, tento pixel shromažďuje informace o používání těchto webových stránek (např. informace o zobrazených položkách) námi a společností Facebook Ireland Limited ve společné odpovědnosti a přenáší je společnosti Facebook Ireland Limited. Tyto informace mohou být přiřazeny vám osobně pomocí jiných informací, které o vás společnost Facebook Ireland Limited uložila, například z důvodu vašeho vlastnictví účtu na sociální síti „Facebook“. Informace shromážděné prostřednictvím pixelu mohou být použity k zobrazení zájmově orientované reklamy na našich nabídkách na vašem účtu na Facebooku (retargeting). Informace shromážděné prostřednictvím pixelu mohou být také agregovány společností Facebook Ireland Limited a agregované informace mohou být použity společností Facebook Ireland Limited pro její vlastní reklamní účely a pro reklamní účely třetích stran. Společnost Facebook Ireland Limited může například odvodit určité zájmy z vašeho chování při procházení těchto webových stránek a může tyto informace použít také k propagaci nabídek třetích stran. Společnost Facebook Ireland Limited může také kombinovat pixelové informace s dalšími informacemi, které o vás společnost Facebook Ireland Limited shromáždila prostřednictvím jiných webových stránek a/nebo v souvislosti s vaším používáním sociální sítě „Facebook“, aby mohl být profil o vás uložen u společnosti Facebook Ireland Limited. Tento profil může být použit pro reklamní účely. Společnost Facebook Ireland Limited nese výhradní odpovědnost za trvalé ukládání a zobrazené další zpracování údajů o sledování shromážděných prostřednictvím pixelu Custom Audience z webových stránek, který se na těchto webových stránkách používá. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Facebooku Ireland Limited naleznete na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Zde také naleznete informace o tom, jak uplatnit svá práva (např. právo na výmaz) ve vztahu ke společnosti Facebook Ireland Limited. Svůj souhlas s předáním údajů společnosti Facebook Ireland Limited můžete odvolat pomocí pixelu na těchto webových stránkách na adrese https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

e) Google Marketing

Produkty Google Marketing (např. Search Ad, Display & Video 360) používáme pouze s vaším výslovným souhlasem, který můžete deklarovat kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ v banneru se soubory cookie na webových stránkách. Váš souhlas ukládáme do souborů cookie na vašem koncovém zařízení, takže nebudete požádáni o souhlas pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a z právních důvodů spolu s IP adresou a časem na našich serverech; pokud svůj souhlas odvoláte, tyto informace vymažeme nebo omezíme jejich zpracování. Společnost Google používá osobní údaje k personalizaci reklam a soubory cookie lze použít pro personalizovanou i nepersonalizovanou reklamu. Další informace jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de.

f) TikTok

Používáme pixel od poskytovatele TikTok na těchto webových stránkách (pro EU: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH.). Toto je kód, který jsme zavedli na našich webových stránkách. S pomocí tohoto kódu, za předpokladu vašeho souhlasu, bude vytvořeno spojení se servery TikTok, když navštívíte naše webové stránky za účelem sledování vašeho chování na našich webových stránkách. Společnosti TikTok lze také předávat osobní údaje, jako je IP adresa a další informace, jako je ID zařízení, typ zařízení a operační systém. TikTok používá e-mail nebo jiné přihlašovací údaje nebo informace o zařízení k identifikaci uživatelů našich webových stránek a k přiřazení jejich činností uživatelskému účtu TikTok.

TikTok používá tato data k zobrazování reklamy svým uživatelům cíleným a personalizovaným způsobem a k vytváření uživatelských profilů souvisejících se zájmem. Shromážděné údaje použijeme pouze jako součást měření účinnosti umístění reklamy.

Vaše údaje budou v zásadě zpracovány v rámci EU nebo EHP. Pro tento účel byla se společností TikTok uzavřena odpovídající dohoda o ochraně osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje přenášeny do zemí mimo EU nebo EHP, provádí se to podle šablon smluv tzv. standardních smluvních doložek.

Zásady ochrany osobních údajů TikTok naleznete zde: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy.7. Informace o zpravodajích

a) Obecné informace

Zpravodaje zasíláme jako e-maily s propagačními informacemi o našich produktech, nabídkách, propagačních akcích a naší společnosti (dále jen „zpravodaje“) pouze se souhlasem příjemce nebo se zákonným svolením, čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Následující informace se týkají postupu registrace, odeslání a hodnocení a vašich práv vznést námitku.

b) Registrace

Pro registraci k odběru zpravodaje stačí, když uvedete svou e-mailovou adresu.

Registrace probíhá v tzv. dvojitém procesu přihlášení. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nezbytné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat pomocí neznámých e-mailových adres.

Registrace pro odběr zpravodaje jsou zaznamenány, aby bylo možné prokázat registrační proces v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Také budou zaznamenány změny vašich údajů, které uchováváme.

c) Postupy hodnocení

Zpravodaje obsahují tzv. „webový signál“, tj. soubor pixelové velikosti, který načteme my nebo náš poskytovatel služeb při otevření zpravodaje serverem, a srovnatelné technologie. V rámci tohoto načtení budou zpočátku shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému a také vaše IP adresa a čas načítání. Tyto informace se používají k technickému zlepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich chování při čtení na základě místa načítání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Statistické průzkumy také zahrnují určení, zda jsou zpravodaje otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy je kliknuto. Tyto informace mohou být z technických důvodů přiřazeny jednotlivým příjemcům zpravodaje. Naším cílem nicméně není sledovat jednotlivé uživatele. Tato hodnocení používáme mnohem více k rozpoznání zvyklostí našich uživatelů při čtení a k přizpůsobení našeho obsahu těmto uživatelům nebo k odesílání různého obsahu podle zájmů našich uživatelů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR.

d) Zrušení

Odběr našeho zpravodaje můžete kdykoli odhlásit, tj. svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Na konci každého zpravodaje najdete odkaz na zrušení zpravodaje.

Pokud se odhlásíte z odběru zpravodaje, budou osobní údaje vymazány, pokud není jejich uchovávání vyžadováno nebo odůvodněno zákonem, a v tomto případě bude zpracování omezeno pouze na tyto výjimečné účely. Zejména můžeme používat poskytnuté e-mailové adresy po dobu až tří let na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst.1 bod 1 písm. f) GDPR, než je smažeme pro účely zasílání zpravodaje, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel možné obrany proti nárokům. Individuální žádost o vymazání je možná kdykoli, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.8. Naše přítomnost na sociálních médiích

Firemní přítomnost udržujeme rovněž na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Instagram, na které na našich webových stránkách odkazujeme. Když přistupujete k příslušným sítím a platformám, platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů příslušných operátorů, na které nemáme žádný vliv. Pokud tak učiníte, údaje mohou být také zpracovávány mimo Evropskou unii.9. Vaše práva subjektu údajů

a) Právo na přístup k informacím

Máte právo kdykoli a na vyžádání od nás získat informace o osobních údajích, které zpracováváme a které se vás týkají, v souladu s čl. 15 GDPR. Pro tento účel můžete zaslat žádost poštou nebo e-mailem na uvedenou kontaktní adresu.

b) Právo na opravu nesprávných údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili osobní údaje, které se vás týkají, v souladu s čl. 16 GDPR, pokud jsou nesprávné. Kontaktujte nás prosím na uvedené adrese.

c) Právo na výmaz

Za podmínek popsaných v čl. 17 GDPR máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Tyto podmínky stanoví zejména právo na výmaz, pokud osobní údaje již nejsou vyžadovány pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a v případě nezákonného zpracování, odnětí nebo existence povinnosti vymazat údaje podle právních předpisů Evropské unie nebo právních předpisů členského státu, kterým podléháme. Chcete-li uplatnit své právo na výmaz, kontaktujte nás prosím na uvedené adrese.

d) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování v souladu s čl. 18 GDPR. Toto právo existuje zejména v případě, že mezi uživatelem a námi existuje spor o přesnosti osobních údajů, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti, a pokud uživatel požaduje omezené zpracování namísto vymazání, pokud existuje právo na vymazání; i v případě, že údaje již nejsou vyžadovány pro účely, o které usilujeme, ale uživatel je potřebuje, aby prosadil, uplatnil nebo hájil právní nároky, a pokud i nadále existuje spor mezi námi a uživatelem ohledně úspěšného uplatnění námitek. Chcete-li uplatnit své právo na omezení zpracování, kontaktujte nás prosím na uvedené adrese.

e) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet od nás osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu v souladu s čl. 20 GDPR. Chcete-li uplatnit své právo na přenositelnost údajů, kontaktujte nás prosím na uvedené adrese.

f) Právo vznést námitku

Podle článku 21 GDPR máte z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. e) nebo f) GDPR. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé důvody pro zpracování, které jsou hodny ochrany a převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k prosazování, uplatňování nebo obhajobě právních nároků.

g) Právo odvolat souhlas (v případě poskytnutí souhlasu)

Máte právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného do jeho odvolání na základě souhlasu.

h) Právo podat stížnost

Máte také právo podat stížnost u dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů.

Příslušným dozorovým úřadem je pro nás:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (komisař pro ochranu osobních údajů v Hesensku)

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Německo

P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, Německo

Telefonní číslo: +49 611 14080

Fax: +49 611 1408 – 900

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Internetová stránka: http://www.datenschutz.hessen.de10. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů: Listopad 2020. Změny v naší nabídce mohou také vyžadovat změnu těchto zásad ochrany osobních údajů. Informujte se prosím pravidelně o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Budeme vás také informovat, jakmile budou změny vyžadovat vaši spolupráci (např. souhlas) nebo jiné konkrétní oznámení.