Databeschermingsverklaring

Privacybeleid

cosnova GmbH (hierna “wij/we”) verwelkomt uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Het is daarom belangrijk voor ons dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt (hierna: “website”), ook met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Met dit privacybeleid willen we u informeren over de categorie, omvang en het doel van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt wanneer u onze website gebruikt, inclusief alle subpagina’s. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk met u in verband kunnen worden gebracht, bijv. uw naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

U kunt dit privacybeleid ook als volledig document lezen, opslaan en afdrukken.



Inhoud van het privacybeleid

Klik op de volgende links om direct naar de bijpassende onderwerpen te gaan.

1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

2. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

3. Cookies

4. Het delen van persoonsgegevens in het algemeen

5. Het delen van persoonsgegevens met derden; sociale plug-ins

6. Evaluatie van gebruiksgegevens (“tracking”) en gebruiksgerelateerde informatie (“(re)targeting”)

7. Informatie over de nieuwsbrief

8. Onze aanwezigheid op social media

9. Uw rechten als betrokkene

10. Bijwerken van het privacybeleid



1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

(a) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten, evenals andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

cosnova GmbH

Am Limespark 2

65843 Sulzbach, Duitsland

Telefoon: +49 6196 76156-0

Fax: +49 6196 76156-1298

E-mail: info@cosnova.com

U kunt meer informatie over ons vinden in de informatie over aanbieders [HYPERLINK].

(b) De functionaris gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Moritz Görmann

CTM-COM GmbH

Wilhelm-Leuschner-Strasse 33

64380 Rossdorf, Duitsland

Telefoon: +49 6154 57605-0

Fax: +49 6154 57605-29

www.ctm-com.de



2. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

Als u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, oftewel als u ons op geen enkele andere manier informatie stuurt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. We verzamelen de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor ons om onze website weer te geven in de versie en taal die voor u geschikt is om de stabiliteit en veiligheid te verzekeren, en om algemene rapporten over het gebruik van onze website op te stellen (de rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG):

IP-adres;

datum en tijd van het verzoek;

inhoud van het verzoek (specifieke pagina);

website waarvan het verzoek afkomstig is;

browser;

besturingssysteem.

De bovenstaande gegevens worden onmiddellijk verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de bovenstaande doeleinden, en niet later dan 30 dagen nadat we ze hebben verzameld.

Als u ons verdere persoonsgegevens verstrekt, bijv. in de loop van de registratie, een contactformulier, enquête, sweepstakes of voor het uitvoeren van een contract, zullen we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden, voor klantenadministratie en – waar nodig – voor de verwerking en boekhouding van zakelijke transacties, in elk geval voor zover dit vereist is voor dit doel.

Als u onze digitale testers gebruikt, bepalen we uw geschatte locatie (met een nauwkeurigheid van ongeveer 50 km) van een IP-adres dat is geanonimiseerd door het in te korten, en door de QR-code te scannen bepalen we met welke versie van ons verkooppunt u te maken hebt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en worden niet gecombineerd met andere gegevens.

Als u per e-mail contact met ons opneemt (bijv. naar het hierboven vermelde adres), worden de persoonsgegevens die met uw e-mail worden verzonden, opgeslagen. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens worden uitsluitend verwerkt om het gesprek te verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden doorgegeven tijdens het verzenden van een bericht is Art. 6, lid 1, onder b) en f) van de AVG. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het contact; dit omvat ook ons noodzakelijke legitieme belang bij het verwerken van de gegevens in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit geldt zodra het respectievelijke gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is verduidelijkt.



3. Cookies

In aanvulling op de hiervoor genoemde gegevens, worden cookies op uw computer opgeslagen als u gebruikmaakt van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in overeenstemming met de browser die u gebruikt, en via deze bestanden wordt bepaalde informatie verzonden naar de partij die de cookie instelt (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze worden gebruikt om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(a) Algemeen

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies en hun reikwijdte en functie worden hieronder uitgelegd:

- tijdelijke cookies. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit. Dit omvat met name sessiecookies. Deze bewaren een zogenaamd sessie-ID, dat het mogelijk maakt om verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toe te wijzen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of de browser sluit. In dit soort cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een online winkel of een inlogstatus worden opgeslagen.

- permanente cookies. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een specifieke, vooraf gedefinieerde tijdsperiode, die per cookie kan verschillen. U kunt deze cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

(b) Browserinstellingen

U kunt uw browserinstellingen aanpassen naar uw voorkeuren en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk geen volledig gebruik kunt maken van alle functies op de website.

(c) Lijst met cookies

U kunt hier [HYPERLINK] een lijst vinden van de gebruikte cookies

(d) Cookies annuleren

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies voor de toekomst intrekken door te klikken op het kleine cookiesymbool linksonder op de website.

(e) Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee we websitetags via een interface kunnen beheren. De tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en slaat geen persoonsgegevens op. De tool activeert wel andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er deactivering is uitgevoerd op het domein- of cookieniveau, blijft dit gelden voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Informatie over de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. In overeenstemming met artikel 46 van de AVG zijn de zogenaamde standaardcontractbepalingen afgesloten als adequate garanties met deze dienstverlener. Rechtsgrondslag: Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (legitiem belang).



4. Het delen van persoonsgegevens in het algemeen

(a) Delen met dienstverleners

We gebruiken soms dienstverleners die zijn gebonden aan instructies voor bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten. Zonder uitzondering zijn dit dienstverleners die namens ons zijn gebonden aan instructies en die de gegevens namens ons en volgens onze instructies verwerken.

(b) Bekendmaking aan overheidsinstanties, benadeelde partijen en voor juridische stappen

Als het nodig is voor de verduidelijking van een illegaal of frauduleus gebruik van onze website of voor juridische vervolging, worden persoonsgegevens, indien van toepassing, doorgestuurd naar de vervolgingsautoriteiten en naar benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er aanwijzingen zijn van illegaal of frauduleus gedrag.

Een doorgifte kan ook plaatsvinden als dit dient om de gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te handhaven. We zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde openbare instanties. Dit zijn autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging, instanties die administratieve overtredingen vervolgen waarvoor boetes kunnen worden opgelegd en de belastingautoriteiten.

(c) Doorgiften in het kader van bedrijfstransacties

In de loop van de verdere ontwikkeling van ons bedrijf kan de structuur van ons bedrijf veranderen als gevolg van wijzigingen in de rechtsvorm, de oprichting, aankoop of verkoop van dochterondernemingen, bedrijfsonderdelen of -componenten. In het geval van dergelijke transacties kunnen klantgegevens worden gedeeld met de overnemende partij of wettelijke opvolger, samen met het deel van het bedrijf dat wordt overgedragen.

Wanneer persoonsgegevens worden bekendgemaakt zoals hierboven beschreven, zorgen we ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(d) Delen met ontvangers buiten de EU

Het is mogelijk dat we persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EU (“derde landen”). Elke doorgifte van gegevens naar een ontvanger in een derde land vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat een derde land een adequaat beschermingsniveau biedt, zullen wij passende waarborgen bieden om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd. Dit kan met name worden gedaan door overeenkomsten voor gegevensverwerking af te sluiten die standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU bevatten en die, naar het oordeel van de Europese Commissie, adequate waarborgen bieden (beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Neem contact met ons op voor meer informatie.



5. Het delen van persoonsgegevens met derden; sociale plug-ins

(a) Algemeen

Onze website kan ook aanbiedingen van derden bevatten. Als u op een dergelijke aanbieding klikt, zullen we gegevens doorgeven aan de betreffende leverancier voor zover vereist (bijv. informatie dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en, indien van toepassing, verdere informatie die u al voor dit doel op onze website hebt verstrekt).

(b) Sociale plug-ins

Als we zogenaamde “sociale plug-ins” van sociale netwerken op onze website gebruiken, vragen we uw toestemming hiervoor voordat we ze gebruiken.

Als u een gebruikersaccount bij het netwerk hebt en bent ingelogd op het moment dat u de sociale plug-in activeert, kan het netwerk uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij het netwerk voordat u de sociale plug-in activeert.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, brengt het netwerk de inhoud die als gevolg daarvan beschikbaar wordt, rechtstreeks over naar uw browser, die deze in onze website integreert. In deze situatie kan er ook een gegevensdoorgifte plaatsvinden die wordt geïnitieerd en beheerd door het respectievelijke sociale netwerk. Op uw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensdoorgifte tussen het netwerk en uw systeem en uw interacties op dat platform is uitsluitend het privacybeleid van het betreffende netwerk van toepassing.

Als u op de link naar een aanbod klikt of een sociale plug-in activeert, is het mogelijk dat er persoonsgegevens worden doorgegeven aan dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte die, naar het oordeel van de Europese Unie (“EU”), geen “adequaat niveau van bescherming” garanderen voor de verwerking van persoonsgegevens, dat voldoet aan de EU-normen. Houd hier rekening mee voordat u op een link klikt of een sociale plug-in activeert die een doorgifte van uw gegevens activeert.

De sociale plug-in blijft actief totdat u deze deactiveert of uw cookies verwijdert.

(c) YouTube-videos

We hebben YouTube-video’s opgenomen in ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de optimalisatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG). Deze video’s worden opgeslagen op http://www.youtube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, oftewel er worden geen gegevens over u als gebruiker doorgegeven YouTube, tenzij u de video’s afspeelt. De gegevens die in de volgende paragraaf worden genoemd, worden alleen verzonden wanneer u de video’s afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensdoorgifte.

Wanneer u de website bezoekt, verkrijgt YouTube uw IP-adres en de informatie dat u de relevante subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount verstrekt die u gebruikt om in te loggen, of dat er een dergelijke gebruikersaccount niet bestaat. Als u bent ingelogd bij Google worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om advertenties te leveren die geschikt zijn voor de behoeften van de gebruikers en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid van Google. Daar vindt u ook extra informatie over uw rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

(d) Google Maps

Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang in de optimalisatie van ons online aanbod zoals gedefinieerd in Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG). Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten rechtstreeks op de website weer te geven en stelt u in staat om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken, bijvoorbeeld bij het gebruik van onze Winkelzoeker.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google uw IP-adres en de informatie dat u de relevante subpagina van onze website hebt geopend. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount biedt waarmee u bent ingelogd, of als er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerp van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om advertenties te leveren die geschikt zijn voor de behoeften van de gebruikers en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook extra informatie over uw rechten in dit verband en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

(e) Interactieve digitale assistent (Zoovu)

Deze website biedt een interactieve digitale assistent. Deze dienst wordt geleverd door Zoovu (Duitsland) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlijn, Duitsland. We gebruiken deze tool onder onze eigen verantwoordelijkheid en hebben een overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten met Zoovu dat de gegevens van onze klanten alleen mogen worden verwerkt op basis van onze aanwijzingen, niet mogen worden gedeeld met derden en technisch gezien voldoende beschermd moeten worden.

Wanneer u de dienst gebruikt en u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door ons uw toestemming te geven via de trackingbanner, verzamelen we de volgende gebruiksgegevens:

  • gebruiksgegevens: prestaties van de digitale assistent, beantwoorden van vragen, navigatie, productaanbevelingen, aankopen;

  • gebruikte browser/besturingssysteem/apparaat;

  • bron van de verwijzing.

De gebruiksgegevens die zijn verzameld (met behulp van een cookie-ID) worden gebruikt om de ervaring van de digitale assistent te verbeteren, voor technische doeleinden en om de dienst te verbeteren. Uw IP-adres wordt niet verzameld. Het is daarom niet mogelijk om via de gebruikte ID de identiteit van de gebruiker af te leiden.

Als u ons geen toestemming hebt gegeven om dit te doen, bijvoorbeeld door toestemming te weigeren via de trackingbanner, worden alleen die cookies geplaatst die nodig zijn om de dienst te leveren, maar wordt het gebruik niet gevolgd zoals hierboven beschreven.

(f) Instagram

Inhoud van Instagram kan worden geïntegreerd in ons online aanbod. Wij doen dit op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, dat in ons belang is om onze site aantrekkelijk te maken door inhoud van derden te integreren. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(g) Pinterest

Inhoud van Pinterest kan worden opgenomen in ons online aanbod. Wij doen dit op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, dat in ons belang is om onze site aantrekkelijk te maken door inhoud van derden te integreren. U kunt het privacybeleid van Pinterest vinden op https://policy.pinterest.com/.

(h) Openweather-widget

Inhoud van Openweather Ltd. kan worden geïntegreerd in ons online aanbod. Wij doen dit op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, dat in ons belang is om onze site aantrekkelijk te maken door inhoud van derden te integreren. Het privacybeleid van Openweather Ltd. is te vinden op https://openweather.co.uk/privacy-policy.

(i) Commerce Connector

Inhoud van Commerce Connector kan worden geïntegreerd in ons online aanbod. Wij doen dit op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, dat in ons belang is om onze site aantrekkelijk te maken door inhoud van derden te integreren. U kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

(j) Consent Manager

We hebben de toestemmingsbeheertool “Consent Manager” (www.consentmanager.net) van Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden, info@consentmanager.net) geïntegreerd op onze website om toestemming te vragen voor gegevensverwerking, het gebruik van cookies of soortgelijke functies. Met behulp van de “Consent Manager” hebt u de mogelijkheid om uw toestemming voor bepaalde functionaliteiten op onze website te geven of te weigeren, waaronder voor het integreren van externe elementen, het integreren van streaminginhoud, statistische analyse, bereikmeting en gepersonaliseerde advertenties. Met behulp van de “Consent Manager” kunt u uw toestemming geven of weigeren voor alle functies, of uw toestemming geven voor individuele doeleinden of individuele functies. U kunt ook achteraf de instellingen wijzigen die u al hebt gemaakt. Het doel van de integratie van de “Consent Manager” is om de beslissing over de hierboven genoemde zaken over te laten aan de gebruikers van onze website en hen de mogelijkheid te bieden om instellingen te wijzigen die al zijn ingesteld als onderdeel van hun verdere gebruik van onze website. Tijdens het gebruik van de “Consent Manager” worden er persoonsgegevens verwerkt, evenals informatie over de gebruikte apparaten, zoals het IP-adres.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder c), in combinatie met artikel 6, lid 3, lid 1, onder a), in combinatie met artikel 7, lid 1, AVG en alternatief (f). Met de verwerking van de gegevens van onze klanten helpen wij (de verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG) hen bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen (bijv. verplichting om bewijs te leveren). Onze legitieme belangen bij de verwerking zijn het opslaan van gebruikersinstellingen en -voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. “Consent Manager” slaat uw gegevens op zolang uw gebruikersinstellingen actief zijn. De toestemming wordt opnieuw gevraagd twee jaar nadat de gebruikersinstellingen zijn ingesteld. De uitgevoerde gebruikersinstellingen worden vervolgens opnieuw opgeslagen voor deze periode.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht om bezwaar te maken bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als u bezwaar wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@consentmanager.net.



6. Evaluatie van gebruiksgegevens (“tracking”) en gebruiksgerelateerde informatie (“(re)targeting”)

(a) Algemeen

We willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk aanpassen aan uw interesses en zo onze dienstverlening aan u verbeteren. We gebruiken zogenaamde trackingtechnologieën om gebruiksvoorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te identificeren.

We gebruiken zogenaamde (re)targetingtechnologieën zodat we onze online marketing (bijv. banneradvertenties) meer specifiek kunnen afstemmen op uw gebruiksgerelateerde interesses. Deze worden gelezen en gebruikt wanneer u andere websites bezoekt die samenwerken met de aanbieders van deze (re)targetingtechnologieën om u te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor uw interesses.

Wanneer de bovenstaande technologieën worden gebruikt, registreren cookies op onze website en (in het geval van retargeting) op websites van derden uw interesse in onze producten en diensten. Dit omvat het gebruik van willekeurige identificatoren (zogenaamde cookie-ID’s), die we niet koppelen aan uw naam, adres of soortgelijke informatie, zelfs als deze informatie bij ons bekend is (bijv. uit een bestaande contractuele relatie), tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

(b) Google Analytics (basisversie)

Voor het ontwerpen en continu optimaliseren van de website in overeenstemming met de vereisten, gebruiken we de basisversie van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”) op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG (toestemming). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en waarmee wij uw gebruik van de website kunnen analyseren. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over website-activiteiten samen te stellen. Google verwerkt de gegevens die worden verzameld door het gebruik van de “basisversie” van Google Analytics uitsluitend volgens onze aanwijzingen en voor onze doeleinden. Voor zover gegevens die via Google Analytics worden verzameld, worden gebruikt voor de advertentietechnologieën van Google (bijv. Google Remarketing) en in dit geval ook worden verwerkt door Google voor zijn eigen doeleinden en/of de doeleinden van derden, vindt dergelijke verwerking alleen plaats als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van dergelijke advertentietechnologie op de website.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor kunnen IP-adressen verder worden verwerkt in een verkorte vorm, waardoor de mogelijkheid wordt uitgesloten dat de verkorte adressen persoonlijk identificeerbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die zijn gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en te installeren. Deze vindt u via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

In de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn we met Google zogeheten standaardcontractbepalingen overeengekomen.

(c) Olapic

We gebruiken de service van het marketingplatform Olapic Inc. New York, VS (“Olapic”). Olapic zoekt voor ons op Instagram naar afbeeldingen en video’s die onze producten tonen en die geschikt kunnen zijn om te delen met onze community (“Bijdragen”). Als we deze bijdragen via het internet willen delen en/of via gedrukte media verspreiden, zullen we contact opnemen met de Instagram-gebruikers die de relevante bijdrage in hun profiel hebben geüpload. Als ze akkoord gaan en ons de gevraagde rechten willen verlenen, kunnen de betreffende Instagram-gebruikers onze voorwaarden voor deelname bevestigen.

Het is ook mogelijk om foto’s rechtstreeks te uploaden. U kunt voor dit doel uw socialemedia-account gebruiken of de afbeelding rechtstreeks via uw pc uploaden. In het laatste geval kunt u zelf beslissen welke naam moet worden weergegeven.

Elk gebruik van de bijdragen en alle informatie die daaraan is gekoppeld, vindt alleen plaats met toestemming van de betreffende gebruiker, artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Als we de bijdragen via het internet delen en/of ze in gedrukte media verspreiden, delen we de bijdrage en alle informatie die eraan is gekoppeld en verstrekken we de gebruikersnaam.

Door Olapic te gebruiken, bevorderen we ons belang om onze producten te promoten met behulp van digitale en niet-digitale kanalen en onze doelgroep te bereiken met behulp van sociale media. De rechtsgrondslag voor het gebruik is artikel 6, lid 1, onder b) en f) van de AVG.

Informatie over de derde partij: Olapic Inc. New York, VS. Gebruiksvoorwaarden: http://www.olapic.com/tos/ en privacybeleid: http://www.olapic.com/privacy-policy/

(d) Retargeting door Facebook (aangepaste doelgroep van de website)

Een pixel van Facebook Ireland Limited is geïntegreerd in deze website (pixel voor aangepaste doelgroep van website). Als u uw toestemming hebt gegeven, verzamelt deze pixel informatie over het gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken items) door ons en Facebook Ireland Limited in gezamenlijke verantwoordelijkheid en stuurt deze door naar Facebook Ireland Limited. Deze informatie kan aan u persoonlijk worden toegeschreven met behulp van andere informatie die Facebook Ireland Limited over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege uw eigendom van een account op het sociale netwerk “Facebook”. De informatie die via de pixel wordt verzameld, kan worden gebruikt om interessegerelateerde advertenties weer te geven op onze aanbiedingen in uw Facebook-account (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook worden geaggregeerd door Facebook Ireland Limited en de samengevoegde informatie kan door Facebook Ireland Limited worden gebruikt voor zijn eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Facebook Ireland Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden van uw surfgedrag op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Facebook Ireland Limited kan de pixelinformatie ook combineren met andere informatie die Facebook Ireland Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met uw gebruik van het sociale netwerk “Facebook”, zodat er een profiel over u kan worden opgeslagen op Facebook Ireland Limited. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Facebook Ireland Limited is als enige verantwoordelijk voor de permanente opslag en de weergegeven verdere verwerking van trackinggegevens die worden verzameld via de pixel voor een aangepaste doelgroep van de website die op deze website wordt gebruikt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Ga voor meer informatie over privacy bij Facebook Ireland Limited naar https://www.facebook.com/policy.php. Hier vindt u ook informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen (bijv. recht op verwijdering) met betrekking tot Facebook Ireland Limited. U kunt uw toestemming voor de doorgifte van gegevens naar Facebook Ireland Limited intrekken door de pixel op deze website te gebruiken op https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

(e) Google Marketing

We gebruiken alleen Google Marketing-producten (bijv. Search Ad, Display en Video 360) met uw uitdrukkelijke toestemming, die u kunt geven door te klikken op de knop “Akkoord” in de cookiebanner van de website. We slaan uw toestemming op in een cookie op uw eindapparaat, zodat u niet telkens wanneer u onze website bezoekt om uw toestemming wordt gevraagd, en we slaan deze om juridische redenen samen met het IP-adres en de tijd op onze servers op; we zullen deze informatie wissen of de verwerking ervan beperken als u uw toestemming intrekt. Google gebruikt persoonsgegevens om advertenties te personaliseren en cookies kunnen worden gebruikt voor zowel gepersonaliseerde als niet-gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie is beschikbaar op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.

(f) TikTok

We gebruiken een pixel van de aanbieder TikTok op deze website (voor de EU: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, Londen, WC2B 6NH, VK). Dit is een code die we op onze website hebben geïmplementeerd. Mits u toestemming geeft, wordt er wanneer u onze website bezoekt, met behulp van deze code een verbinding met de TikTok-servers tot stand gebracht om uw gedrag op onze website te volgen. Persoonsgegevens zoals het IP-adres en andere informatie zoals apparaat-ID, apparaattype en besturingssysteem kunnen ook worden doorgegeven aan TikTok. TikTok gebruikt e-mail- of andere inloggegevens of apparaatinformatie om gebruikers van onze website te identificeren en om hun acties toe te wijzen aan een TikTok-gebruikersaccount.

TikTok gebruikt deze gegevens om zijn gebruikers op een gerichte en gepersonaliseerde manier advertenties te tonen en om interessegerelateerde gebruikersprofielen aan te maken. De verzamelde gegevens zullen alleen door ons worden gebruikt als onderdeel van het meten van de effectiviteit van geplaatste advertenties.

In principe worden uw gegevens binnen de EU of de EER verwerkt. Hiervoor is een bijbehorende overeenkomst inzake gegevensbescherming afgesloten met TikTok. Als er persoonsgegevens worden verzonden naar landen buiten de EU of de EER, wordt dit gedaan onder modelcontracten van de zogenaamde standaardcontractbepalingen.

U kunt het privacybeleid van TikTok hier vinden: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy.



7. Informatie over nieuwsbrieven

(a) Algemeen

We sturen alleen nieuwsbrieven als e-mails met promotionele informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf (hierna “nieuwsbrieven” genoemd) met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming onder artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van de AVG. De volgende informatie is bedoeld om u te informeren over de procedures voor registratie, verzending en evaluatie en uw recht om bezwaar te maken.

(b) Registratie

Om u te registreren voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres op te geven.

Registratie vindt plaats in een zogeheten procedure met dubbele toestemming. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt met het verzoek om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand zich kan registreren met onbekende e-mailadressen.

Registraties voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. De wijzigingen in uw door ons opgeslagen gegevens worden ook geregistreerd.

(c) Evaluatieprocedures

De nieuwsbrieven bevatten een zogeheten “webbaken”, oftewel een bestand op pixelformaat dat door ons of onze dienstverlener wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend door een server, en vergelijkbare technologieën. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links er wordt geklikt. Deze informatie kan om technische redenen worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet ons doel om individuele gebruikers te observeren. We gebruiken de evaluaties eerder om de leesgewoontes van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud daarop aan te passen, of om verschillende inhoud te verzenden op basis van de interesses van onze gebruikers. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

(d) Annulering

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief, oftewel uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking die wordt uitgevoerd op basis van goedkeuring die is verleend voordat deze wordt ingetrokken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren.

Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden persoonsgegevens verwijderd, tenzij het bewaren ervan wettelijk vereist of gerechtvaardigd is, en in dit geval is de verwerking beperkt tot deze uitzonderlijke doeleinden. In het bijzonder kunnen we de verstrekte e-mailadressen tot drie jaar lang gebruiken op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, voordat we ze verwijderen voor het doel van het verzenden van de nieuwsbrief, zodat we een eerder gegeven toestemming kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk als het eerdere bestaan van toestemming op hetzelfde moment wordt bevestigd.



8. Onze aanwezigheid op social media

We zijn als bedrijf ook aanwezig op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram, waarnaar we op onze website een koppeling verstrekken. Wanneer u toegang krijgt tot de relevante netwerken en platforms, zijn de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van die netwerken en platforms van toepassing. Wij hebben hierop geen invloed. Wanneer u dit doet, kunnen gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt.



9. Uw rechten als betrokkene

(a) Recht op toegang tot informatie

U hebt op elk gewenst moment en op verzoek het recht om informatie van ons te verkrijgen over de persoonsgegevens die door ons met betrekking tot u worden verwerkt, in overeenstemming met Art. 15 van de AVG. U kunt hiervoor per post of e-mail een verzoek sturen naar het opgegeven contactadres.

(b) Recht op rectificatie van onjuiste gegevens

U hebt in overeenstemming met Art. 16 AVG het recht om te eisen dat wij zonder onnodige vertraging de persoonsgegevens die u betreffen, als deze onjuist zijn, corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via het vermelde adres.

(c) Recht op verwijdering

U hebt het recht om, onder de voorwaarden beschreven in Art. 17 van de AVG, te eisen dat wij de persoonsgegevens die u betreffen, verwijderen. Deze voorwaarden voorzien in het bijzonder in een recht op verwijdering als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt, en in geval van onrechtmatige verwerking, intrekking of het bestaan van een verplichting om de gegevens te wissen volgens de wetgeving van de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaat waaraan wij onderworpen zijn. Om uw recht op verwijdering uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het vermelde adres.

(d) Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om te eisen dat we de verwerking beperken in overeenstemming met Art. 18 van de AVG. Dit recht bestaat in het bijzonder als de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist tussen de gebruiker en ons, voor de periode die nodig is om de juistheid te verifiëren, en als de gebruiker om beperkte verwerking in plaats van verwijdering verzoekt als er een bestaand recht op verwijdering bestaat; ook als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die we nastreven, maar de gebruiker deze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en als de succesvolle uitoefening van een bezwaar nog steeds wordt betwist tussen ons en de gebruiker. Om uw recht op beperking van verwerking uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het vermelde adres.

(e) Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om van ons de persoonsgegevens over u, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare opmaak in overeenstemming met Art. 20 van de AVG. Om uw recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het vermelde adres.

(f) Recht op bezwaar

Volgens Art. 21 van de AVG hebt u om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die wordt uitgevoerd op basis van Art. 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG. We zullen stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die het waard zijn om te worden beschermd en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

(g) Recht om toestemming in te trekken (als toestemming is gegeven)

U hebt in overeenstemming met artikel 7, lid 3, van de AVG het recht om toestemmingen die zijn gegeven in te trekken met toekomstige ingang. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking die wordt uitgevoerd op basis van goedkeuring die is gegeven voordat deze wordt ingetrokken.

(h) Recht op het indienen van een klacht

U hebt ook het recht om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor ons is:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (De commissaris voor gegevensbescherming van Hessen)

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Duitsland

Postbus 31 63, 65021 Wiesbaden, Duitsland

Telefoon: +49 611 14080

Fax: +49 611 1408 – 900

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Internet via: http://www.datenschutz.hessen.de



10. Bijwerken van het privacybeleid

Laatste update van dit privacybeleid: november 2020. Door wijzigingen in ons aanbod kan het noodzakelijk worden om dit privacybeleid te wijzigen. Informeer uzelf regelmatig over de inhoud van ons privacybeleid. We zullen u ook informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere specifieke kennisgeving vereisen.